Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Niemczy z dnia 1.09.2016r (poprawki dokonano 31 sierpnia 2016r)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Niemczy z dnia 1.09.2016r
(poprawki dokonano 31 sierpnia 2016r)

 

1.    § 5 ust. 1 pkt 8 – wykreślony

2.    § 6 ust. 8 pkt e – zmiana na "Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania"

3.    § 11 ust. 1 pkt b – wykreślone słowo "sprawdziany"

4.    § 16 ust. 3 pkt b – usuwany zapis " od 10"

5.    § 17 ust. 3 – wykreślamy "w ramach 19 i 20 godziny wynikającej z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela"

6.    § 20 ust. 9 – wykreślamy " i ćwiczeniowe"

7.    § 22 ust. 1 – zmiana "Dla" na "Do"

8.    § 22 ust. 1 – dodaje się pkt j w brzmieniu – "gabinet psychologa szkolnego"

9.    § 24 ust. 1 – zmiana słowa "jakości" na jakość"

10.§ 24 ust. 8 pkt f – uzupełnia się o zapis "…. oraz pedagog i psycholog szkolny"

11.§ 30 ust. 1 pkt a – otrzymuje brzmienie "… poprawy tych ocen"

12.§ 30 ust. 1 pkt m – zmienia się wyraz "medycznej" na "przedmedycznej",

13.§ 31 ust. 1 pkt g – po zwrocie "uzyskał najwyższą średnią" dopisać "ocen z danego etapu edukacyjnego"

14.§ 31 ust. 2 – otrzymuje brzmienie

  Wobec uczniów niewywiązujących się z nałożonych obowiązków funkcjonuje następujący system kar:

a)    nagana wychowawcy klasy wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

b)   nagana Dyrektora, Wicedyrektora szkoły, wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

c)    wydanie przez wychowawcę klasy, Dyrektora / Wicedyrektora czasowego zakazu udziału w imprezach szkolnych, zawodach sportowych i wycieczkach szkolnych,

d)   wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów prawnych,

e)    przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole.

Za dane przewinienie uczeń nie może być ukarany podwójnie.

1.    § 31 ust. 3 skreślony

2.    § 33 – usunięty w całości

3.    § 34 ust. 1 – zmienia się (WSO na ZWO)