Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Niemczy

           Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Niemczy

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 „Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych

tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi”

                          

                                                                Jan Paweł II

 

 

 

I. MISJA SZKOŁY:

 

            Nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych przez:

 

        pomoc w uzyskiwaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości;

        pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej i szerszej społeczności - lokalnej, regionalnej i narodowej;

        kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości.

 

 

II. WARTOŚCI WAŻNE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

Program Wychowawczy umożliwia uczniom wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i aksjologicznym. Nauczyciele wspierają działania rodziców w kształtowaniu cech ważnych dla każdego człowieka. Działania wychowawcze szkoły powinny być dostosowane do możliwości intelektualnych i psychicznych uczniów.

 

 

Za najważniejsze wartości uznajemy:

 

 

-    uczciwość,

 

-    odpowiedzialność,

 

-     poczucie własnej wartości,

 

-     szacunek dla innych ludzi,

 

-     kreatywność,

 

-     kulturę osobistą,

 

-    poszanowanie tradycji i kultury narodu,

 

-    poszanowanie dla innych kultur i tradycji.

 

 

 

Cechy absolwenta szkoły podstawowej:

 

 

-    otwarty, radosny, ciekawy świata,

 

-     odporny na niepowodzenia,

 

-     chętny do podejmowania działań,

 

-      troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

 

-      współuczestniczy w życiu klasy,

 

-      szanuje swoją rodzinę, miejscowość, ojczyznę,

 

-       eksponuje swoje dobre i mocne strony,

 

-       wyraża swoje opinie,

 

-       broni swoich racji,

 

-       reaguje na sugestie i krytykę,

 

-       przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury,

 

-       przestrzega zasad tolerancji,

 

-       pracuje w grupie.

 

 

 

Cechy absolwenta gimnazjum:

 

 

-      kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki chrześcijańskiej,

 

-      odpowiedzialny,

 

-       tolerancyjny,

 

-       szanuje siebie i innych,

 

-       wrażliwy,

 

-       samodzielny,

 

-      umiejętnie rozwiązuje problemy i pokonuje trudności,

 

-       łatwo nawiązuje kontakty, prawidłowo funkcjonuje w zespole,

 

-       potrafi osiągać kompromisy drogą współpracy i negocjacji,

 

-       rozważny, zna zagrożenia występujące w środowisku i dokonuje właściwych wyborów,

 

-       umie funkcjonować w sytuacjach stresowych,

 

-       wykazuje wysoki poziom kultury osobistej,

 

-       efektywnie zarządza własnym czasem,

 

-       szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodę,

 

-       posiada umiejętność autoprezentacji,

 

-       ambitny,

 

-       kreatywny,

 

-       umiejętnie i selektywnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 

 

III. CELE

 

            Podstawowym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości, z zasadami etyki chrześcijańskiej, w duchu miłości, mądrości, dyscypliny                i szacunku dla innych. Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

 

 

IV. WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW

 

         Głównym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, a rodzice pierwszymi wychowawcami.

Rolę wspierającą pełni szkoła, a swoje zadania wychowawcze realizuje w oparciu o ścisły kontakt z rodzicami. Sprawny przepływ informacji między dwoma najważniejszymi środowiskami wychowawczymi - rodziną szkołą, realizowanie spójnego systemu wychowawczego gwarantuje harmonijny i pełny rozwój możliwości dziecka.

 

Szkoła realizuje następujące formy współpracy z rodzicami:

 

        ogólnoszkolne i klasowe spotkania z rodzicami, wzbogacane spotkaniami z psychologiem, pedagogiem i innymi ekspertami,

        indywidualne - konsultacje, wizyty domowe, kontakty telefoniczne i korespondencyjne,

        wspierające pracę szkoły - Rada Rodziców.

 

            W przypadku kiedy rodzina zawiedzie jako środowisko wychowawcze, na szkole spoczywa obowiązek zorganizowania uczniowi warunków do rozwoju bez jej udziału.

 

V. ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

KLASY I - III

 

Lp

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zajęcia integrujące zespół klasowy

·                    Gry i zabawy integracyjne;

·                    Imprezy klasowe, wycieczki;

Uroczystości klasowe i szkolne (np. ślubowanie klas pierwszych, andrzejki, choinka noworoczna itp.);

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi.

Wychowawcy

Dyrektorzy

Pedagog

 

2.

Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania.

·                    Opracowanie kontraktów klasowych, zapoznanie z regulaminem Zespołu Szkól w Niemczy;

·                    Czynny udział w imprezach kulturalnych, charytatywnych i promujących szkołę organizowanych w szkole i poza nią;

Wewnątrzszkolne zasady oceniania i zachowania uczniów.

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

 

3.

Wdrażanie nawyków dobrego zachowania i porozumiewania się z ludźmi.

·                    Pogadanki, dyskusje z dziećmi;

·                    Zabawy integracyjne - trening umiejętności interpersonalnych;

Inscenizacje obrazujące właściwe zachowanie w różnych sytuacjach;

Przykłady pozytywnych wzorów literackich;

Gazetki tematyczne.

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

 

4.

Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa.

·                    Udział w ważnych uroczystościach, apelach;

·                    Spotkania z ciekawymi ludźmi;

Zapoznanie z historią naszego miasta, regionu, państwa;

Uczestnictwo w akcjach ekologicznych, zbiórkach surowców wtórnych.

Wychowawcy

Nauczyciel

Dyrektorzy

Rodzice

5.

Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości.

·                    Tworzenie klasowych systemów pochwał;

·                    Udział w zajęciach pozalekcyjnych;

Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

Angażowanie do działań w Samorządzie Szkolnym (dotyczy uczniów klas III).

Wychowawcy

Nauczyciel

Opiekun SU

6.

Organizowanie zajęć wskazujących sposoby rozwiązywania problemów.

·                    Pogadanki z wychowawcą i pedagogiem szkolnym;

·                    Zajęcia psychoedukacyjne;

Spotkania z policjantami, strażą pożarną, pielęgniarką (pierwsza pomoc);

Prowadzenie zajęć arteterapeutycznych.

Wychowawcy

Dyrektorzy

Pedagog

 

 

 

p. J.Romantowska

 

 

 

KLASY IV - VI

 

Lp

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji.

·                    Godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne ( drama, małe formy teatralne);

·                    Zajęcia psychoedukacyjne;

Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej;

Analiza utworów literackich i spektakli teatralnych.

Wychowawcy

Nauczyciele

Dyrektorzy

Pedagog

2.

Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i w społeczeństwie.

·                    Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców;

·                    Dzień Otwartej Szkoły;

Lekcje do dyspozycji wychowawcy;

Udział w imprezach kulturalnych i charytatywnych promujących szkołę organizowanych w szkole i poza nią;

Zajęcia psychoedukacyjne;

Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym.

Wychowawcy

Nauczyciele

Rodzice

Opiekun SU

3.

Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości.

·                    Tworzenie klasowych systemów pochwał;

·                    Udział w zajęciach pozalekcyjnych;

Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

Udział w "Konkursie na najlepszą klasę";

Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.

Wychowawcy

Nauczyciele

Opiekun SU

4.

Opracowanie reguł i norm zachowania obowiązujących w szkole i poza szkołą.

·                    Zapoznanie z ogólnoszkolnymi zasadami oceniania (WSO);

·                    Ustalenie wewnątrzklasowych zasad oceniania zachowania, samoocena (WSO);

Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Regulaminem Szkoły, Statutem Szkoły;

Dostarczanie informacji na temat odpowiedzialności karnej (współpraca z policją);

Zapoznanie z procedurami postępowania w przypadkach zagrożeń uczniów w Zespole Szkół w Niemczy.

Wychowawcy

Nauczyciele

5.

Zagospodarowanie czasu wolnego

·                    Koła zainteresowań;

·                    Organizowanie odpłatnie i nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych typu: karate, kurs nauki gry na instrumencie, wyjazdy na basen, lodowisko, konie;

Organizowanie wycieczek klasowych;

Udział w imprezach turystycznych organizowanych na terenie gminy i poza gminą;

Udział w imprezach kulturalnych na terenie gminy i poza gminą.

Wychowawcy

Nauczyciel

Dyrektorzy

Rodzice

Rada Rodziców

6.

Wdrażanie nawyku troski o własne zdrowie

·                    Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych;

·                    Wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania się i racjonalnego gospodarowania swoim czasem;

Spotkania z pielęgniarką szkolną;

Omawianie stosownej literatury.

Wychowawcy

Nauczyciele

Nauczyciele w - f

Pielęgniarka

Rodzice

7.

Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko.

·                    Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim;

·                    Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości na terenie gminy i poza gminą;

Udział w akcjach ekologicznych, charytatywnych i promujących szkołę (udział w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Otwarty w szkole, Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz Wielkanocnym, zbiórki surowców wtórnych itp.);

Udział w konkursach.

 

Opiekun SU

Wychowawcy

Nauczyciele

Opiekun koła ekologicznego

Dyrektorzy

8.

Rozwijanie orientacji etycznej i hierarchizacji systemu wartości.

·                    Dyskusje i pogadanki na temat tolerancji;

·                    Inscenizacje, dramy;

Wskazywanie wzorców osobowych w literaturze, sztuce i świecie współczesnym;

Udział w spektaklach teatralnych (profilaktycznych);

Treningi umiejętności interpersonalnych;

Zajęcia psychoedukacyjne.

Wychowawcy

Nauczyciele

Katecheta

Dyrektorzy

Pedagog

9.

Integrowanie rodziców i angażowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły.

·                    Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach;

·                    Aktywna współpraca grona pedagogicznego z Radą Rodziców;

Lekcje otwarte z udziałem rodziców;

Aranżowanie spotkań pozbawionych bariery nauczyciel - rodzic (zebrania prowadzone w ciekawej formie).

Wychowawcy

Nauczyciele

Rodzice

Rada Rodziców

 

 

 

 

KLASY I - III GIMNAZJUM

 

Lp

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Integracja zespołu klasowego. Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów.

·                    Zajęcia integracyjne;

·                    Imprezy szkolne i klasowe, wycieczki;

Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami;

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy

Pedagog

2.

Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentacją regulującą życie szkoły.

·                    Omówienie z rodzicami obowiązujących dokumentów dotyczących funkcjonowania szkoły;

·                    Omówienie z uczniami w/w dokumentów;

Uświadamianie rodzicom i uczniom ich roli w procesie wychowawczym szkoły.

 

 

Wychowawcy

Dyrektorzy

3.

Uczenie samorządności i poczucia odpowiedzialności.

·                    Ustalenie na podstawie WSO sposobów rozliczania uczniów z ich działań;

·                    Regularna kontrola frekwencji;

Wdrażanie do konsekwencji w działaniach;

Przestrzeganie poszanowania mienia swojego, kolegów i szkoły;

Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym.

Wychowawcy

Nauczyciele

Dyrektorzy

Opiekun SU

4.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego życia i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

·                    Lekcje wychowawcze prowadzone metodami aktywnymi dotyczące technik aktywnego słuchania;

·                    Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem;

Stosowanie technik sprzyjających budowaniu atmosfery zaufania;

Doskonalenie technik dyskutowania i wyrażania sądów i opinii;

Propagowanie pozytywnych wartości przez postawę nauczyciela;

Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.

Nauczyciele Wychowawcy

Opiekun SU

5.

Propagowanie zdrowego stylu życia

·                    Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy;

·                    Preferowanie zdrowego stylu życia;

Propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku;

Pogadanki dotyczące rozsądnej diety, higieny osobistej;

Prezentacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego;

Organizowanie konkursów sprawnościowych.

Wychowawcy

Nauczyciele

6.

Wspomaganie rozwoju uzdolnień i talentów.

·                    Prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów;

·                    Rozwijanie zainteresowań poprzez motywowanie ucznia do samorozwoju;

Organizowanie konkursu "Mam Talent" z okazji Dnia Wiosny;

Stosowanie różnorodnych technik wspomagających proces uczenia się.

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Rodzice

Opiekun SU

7.

Kształtowanie postaw tolerancji

·                    Poznawanie odmiennych religii, tradycji, obyczajów i zwyczajów;

·                    Zdobywanie wiadomości o tradycjach i kulturze innych narodów;

Współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodowej i europejskiej;

Wyrabianie troskliwego stosunku do pamiątek kultury i przyrody.

Wychowawcy

Katecheci

Nauczyciele języków obcych

8.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

·                    Uczenie szacunku do symboli narodowych, państwowych i religijnych;

·                    Poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu;

Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych;

Angażowanie do działania w Poczcie Sztandarowym;

Odwiedzanie miejsc pamięci, muzeów i wystaw.

Wychowawcy

Nauczyciele historii

Dyrektorzy

Opiekun SU

9.

 

Umiejętność i rozumienie potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji.

·                    Poznawanie różnych źródeł informacji i ich specyfiki;

·                    Kształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji;

Praca z komputerem, encyklopediami, słownikami;

Analiza tekstów źródłowych;

Zapoznanie z zasadami korzystania z różnych bibliotek.

Wychowawca

Nauczyciele informatyki

Nauczyciele bibliotekarze

10.

Poznawanie współczesnych zagrożeń związanych z paleniem papierosów, alkoholem, inhalatorami, narkotykami.

·                    Poznawanie powodów sięgania po używki;

·                    Poznawanie argumentów przeciw braniu narkotyków, dopalaczy, paleniu papierosów i piciu alkoholu;

Poznawanie skutków oddziaływania używek na organizm i życie osobiste człowieka;

Nauka umiejętności odmawiania i wyrażania własnych opinii przez gry dramowe.

Wychowawcy

Pedagog

Pielęgniarka szkolna

 

11.

Rozwijanie u uczniów umiejętności uświadamiania sobie celów, dążeń i planów na przyszłość.

·                    Poznawanie siebie, swoich talentów i zainteresowań;

·                    Podejmowanie tematyki wyboru zawodu;

Gromadzenie informacji o ludziach godnych naśladowania;

Spotkania i konsultacje z pedagogiem i doradcą zawodu;

Spotkania z ciekawymi ludźmi;

Działalność w Samorządzie Uczniowskim.

Wychowawcy

Pedagog

Opiekun SU

Rodzice

 

 

 

 

VI. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

 

Ewaluacji podlega funkcjonowanie Programu Wychowawczego Szkoły w Zespole Szkół. Celem ewaluacji będzie określenie efektywności działań programu wychowawczego. Za monitorowanie ewaluacji odpowiedzialny jest zespół wychowawczy, który przedstawi efekty pracy wychowawczo – opiekuńczej szkoły na podsumowującym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i posiedzeniu Rady Rodziców.

 

Informacje potrzebne do ewaluacji zbierane będą w różny sposób:

 

-    analiza dokumentów klasowych

 

-    obserwacja i ocena zachowania

 

-    sondaże diagnostyczne (ankiety),

 

-    analiza wytworów pracy,

 

-    obserwacja dokonań uczniów,

 

-    wywiad.

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego będzie podstawą do ewentualnej modyfikacji programu.

 

Podstawą prawną niniejszego programu są:

Ustawa o Systemie Oświaty

Podstawa programowa

Statut szkoły

Konwencja Praw Dziecka

Konstytucja RP

 

 

Opracowanie i ewaluacja:

p. Stanisława Bejcar

p. Katarzyna Bednarz

p. Łukasz Jędrzejak

 

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji podczas Rady Pedagogicznej: 1.09.2016

 

 

Uchwalono przez Radę Rodziców: 27.09.2016