REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

 

REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEMCZY

 

 

 

1.    Dyskoteki szkolne organizowane są w piątek.

2.    Dyskoteki  trwają od 17.00 do 19.30.

3.    Uczniowie wyrażający chęć udziału w dyskotece szkolnej, zobowiązani są
dostarczyć podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo. Zgody z pieczątką SamorząduUczniowskiego są do odbioru u opiekuna SU.

4.    zgody pisane ręcznie przez rodziców nie będą przyjmowane.

5.    W organizacji dyskoteki bierze udział Samorząd Uczniowski przy wsparciu opiekuna Samorządu, wychowawców.

6.    W czasie dyskoteki uczniowie korzystają jedynie z pomieszczeń przeznaczonych do zabawy oraz toalet, zabrania się chodzenia po niewyznaczonych do zabawy pomieszczeniach, korytarzach.

7.    Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie dyskoteki ponoszą rodzice uczniów, którzy wyrządzili szkodę.

8.    W czasie dyskotek zabrania się jej uczestnikom palenia tytoniu, picia alkoholu, stosowania lub rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających.

9.    W przypadku stwierdzenia, że uczestnik dyskoteki jest po spożyciu alkoholu - do szkoły wzywa się rodziców ucznia.

10.  W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczestnik dyskoteki jest pod wpływem narkotyków, do szkoły wzywa się policję oraz  rodziców ucznia.

11.  W czasie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły. W tym czasie szkoła jest zamknięta, wcześniejsze wyjście z dyskoteki możliwe jest tylko w obecności rodzica.

12.  W czasie dyskoteki obowiązuje obuwie zmienne.

13.  Niewłaściwe zachowanie spowoduje zakaz wstępu na następne dyskoteki.

14.  Wejście na dyskotekę tylko do 17.30.

15.  Nauczyciele – wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z Regulaminem Dyskotek Szkolnych.

16.  Wzór zgody znajduje się w załączniku nr 1.

 

 

Opracowała:

Alicja Wszołek

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Niemcza, .................................

 

OŚWAIDCZENIE

 

                Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za dotarcie mojego dziecka ............................................................................ na wszystkie dyskoteki organizowane przez Zespół Szkół w Niemczy w roku szkolnym 2014/2015 oraz powrót z tych dyskotek.

                Czas trwania dyskotek szkolnych od godz. 17:00 - 19:30.

Wcześniejsze wyjście dziecka jest możliwe wyłącznie w obecności rodzica.

Tel. Kontaktowy do rodzica/opiekuna: ..................................................

 

Regulamin organizacji dyskotek szkolnych jest dostępny na www.zsniemcza.pl

 

...............................................

(podpis rodzica/opiekuna)