Regulamin Szkoły Podstawowej w Niemczy

 

REGULAMIN

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMCZY

 

 

 

Regulamin Szkoły opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943;              z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 1320) oraz Statutu Szkoły.

 Wstęp

Szkoła Podstawowa w Niemczy jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą
i wychowującą uczniów zgodnie z tradycjami narodu polskiego oraz uniwersalnymi zasadami etyki.
Celem i zadaniem Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia szerokiej i nowoczesnej wiedzy. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu                              u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata. Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i wzajemna odpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw (Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, młodzieży i rodziców).

 
            Rozdział I

 

 

 

            Tradycje i ceremoniał szkoły

 

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły. Do ceremoniału szkoły należą:

 

 • Poczet sztandarowy
 • Hymn szkoły
 • Pasowanie na ucznia
 • Dzień Patrona
 • Pożegnanie III klasy Gimnazjum
 • Medal dla najlepszego absolwenta

 

 

 

 1. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt szkolnych oraz państwowych w tym uroczystych apeli szkolnych.
 2. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic i świąt państwowych.
 3.  Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym.


  Rozdział II

 


Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualizowanie wymagań wobec uczniów na lekcjach, różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych kół zainteresowań, wycieczki.
 3. Uczeń w czasie nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.
 4. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusję związaną z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela.
 5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach artystycznych
  i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 6. Uczniowie biorący czynny udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i imprezach artystycznych mają prawo do zwolnienia z pytania w dniu po zawodach (konkursach) oraz obowiązek nadrobienia omawianego materiału na opuszczonych zajęciach.
 7. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, konkursach i przeglądach artystycznych są zwolnieni z zajęć przez opiekuna przygotowującego ich w porozumieniu z wychowawcą klasy.

  Rozdział III

 

 
Stosunek uczniów do nauki

 

 

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do:

 

 • rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
 • terminowego wykonywania zadań domowych,
 • jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki.

 

 1. Uczeń ma prawo:

 

 • Zwracać się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach domowych.
 • Do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadek losowy, mniejsze możliwości intelektualne).
 • Do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze, a z przedmiotów o wymiarze jednej godziny w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji; nieprzygotowanie obejmuje także prace domowe; zgłoszenie nieprzygotowań zawiesza się w styczniu i od połowy maja do końca roku, czyli w ostatnich w semestrze i roku szkolnym miesiącach nauki.
 • Do jawności ocen.
 • Indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości zależnie od swoich predyspozycji fizycznych i psychicznych.
 • Do powiadamiania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawcę klasy o przewidywanych dla niego ocenach okresowych.

 

 1. O przewidywanym dla ucznia półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy powiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na jeden miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych (półrocze, rok szkolny). Powiadomienie musi mieć formę pisemną i musi być potwierdzone podpisem rodziców (opiekunów prawnych).
 2. W razie zaległości w nauce spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie mają prawo do wyrównania przez nauczyciela materiału poprzez dodatkowe godziny                     z danego przedmiotu (za zgodą dyrektora) lub konsultacje.
 3. Oceny z przedmiotów nauczania wystawia się uczniowi za wiedzę, umiejętności                             i zaangażowanie na zajęciach.
 4. Ocenę zachowania ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
 5. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych sprawdzianów:

 

 • uczniów powiadamia się o pracy pisemnej najpóźniej na tydzień przed jej zrealizowaniem (wpis w dzienniku lekcyjnym),
 • w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian pisemny,
 • w tygodniu mogą odbyć się trzy sprawdziany,
 • prace klasowe muszą być poprawione w ciągu dwóch tygodni, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu,
 • krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) dotyczyć mogą tylko trzech ostatnich lekcji
  i powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym i dane uczniowi do wglądu,
 • na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.

  8. Na życzenie ucznia lub rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić postawioną ocenę.


  Rozdział IV

 

 
Kultura bycia i dyscyplin
a

 

 1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów.
 2. Uczeń ma obowiązek:

 

 • zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi,
 • postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, tworzyć jej autorytet,
 • dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów,
 • okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

 

- okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom,

 

- szanować godność osobistą drugiego człowieka,

 

- zachowywać tajemnicę korespondencji i poufności rozmów,

 

- przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków szkolnych przez innych uczniów,

 

- stwarzać atmosferę życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności, zarozumialstwa, a także zapobiegać plotkarstwu.

 

 1. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom,, marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz o otoczenie szkoły.
 2. Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za dokonane zniszczenia pomieszczeń lub sprzętu szkolnego. Usunięcie zniszczeń lub ich skutków, ewentualnie finansowe pokrycie szkody musi nastąpić w ciągu tygodnia od ich spowodowania. Odpowiedzialność finansową, materialną ponoszą w tym przypadku rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.
 3. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest pisemne lub osobiste usprawiedliwienie przez rodziców ucznia lub zwolnienie lekarskie.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić do dwóch tygodni po powrocie ucznia do szkoły.
 6. Zwolnić ucznia z zajęć szkolnych mogą tylko osobiście jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 7.  W takim przypadku uczeń musi być osobiście odebrany ze szkoły przez wyżej wymienione osoby lub osoby przez nie upoważnione.
 8. Rodzice ucznia zobowiązani są powiadomić szkołę (osobiście, telefonicznie lub pisemnie)
  o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka w szkole (choroba, szpital inne przypadki losowe) najpóźniej w trzecim dniu jego nieobecności.

 

 

 

 1. Wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych traktuje się jak nieobecność usprawiedliwioną. Nieobecność ucznia spowodowaną jego udziałem w zawodach sportowych (szkolnych), wycieczce, przeglądzie artystycznym zaznacza się w dzienniku odpowiednim wpisem (np. wycieczka, konkurs, zawody sportowe itp.) i nie traktuje, jako nieobecności.
 2. Uczeń, który bez uzasadnionego powodu przebywa w czasie obowiązujących go lekcji poza klasą (salą gimnastyczną), może być posądzony o zaistniałe tym czasie uszkodzenie mienia szkolnego oraz kradzieże i potraktowany zgodnie z punktem 4 rozdział IV.
 3. Nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia na zajęcia szkolne obniżają ocenę z zachowania.
 4. Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, wyjaśnia powód spóźnienia zaraz po wejściu do klasy. Po trzykrotnym spóźnieniu (w semestrze) wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Uczeń, który opuścił w semestrze 50% godzin z danego przedmiotu jest zobowiązany do zdawania z niego egzaminu klasyfikacyjnego.
 6. Nieprzystąpienie do egzaminu lub jego niezdanie jest równoznaczne z niedostateczną oceną na semestr lub koniec roku.
 7. Uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w czystym, schludnym i stosownym ubraniu oraz obuwiu zmiennym (w okresie, kiedy ono obowiązuje). Obuwie zmienne to tenisówki halówki z białą podeszwą – jego brak oznacza, że uczeń będzie przebywał w klasie podczas lekcji bez obuwia.
 8.  Zakazuje się przychodzenia do szkoły w niestosownych strojach oraz elementach ubioru wskazujących przynależność do subkultur młodzieżowych.
 9. W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój odświętny.
 10. Obowiązkiem ucznia jest:

 

 • Sumienne wykonywanie przyjętych lub powierzonych zadań, np. dyżur w klasie, funkcje
  w Samorządzie Uczniowskim itp.
 • Zaznajomienie się z obowiązującymi w szkole regulaminami.
 • Dbanie o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów poprzez przestrzeganie przepisów bhp
  i ppoż. obowiązujących w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i korzystania ze środków lokomocji.
 • Ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 

 1. Uczniom szkoły zabrania się:

 

 • palenia tytoniu,
 • picia alkoholu,
 • zażywania narkotyków,
 • używania wulgarnych słów,
 • nieodpowiedniego  odnoszenia się do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
 • przebywania podczas przerw przed budynkiem szkoły i w okolicach ulicy,
 • samodzielnego opuszczania szkoły przed zakończeniem zajęć szkolnych,
 • wprowadzania obcych osób do szkoły,
 • noszenia nakryć głowy na terenie szkoły (np. czapka, kaptur itp.),
 • noszenia kolorowej biżuterii (np. długie kolczyki, wisiorki, korale, bransoletki itp.),
 • malowania paznokci,
 • stosowania wyzywającego makijażu.

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty i pieniądze.
 2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych określone są w dokumencie „Procedury postępowania
  w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach innych zagrożeń w Szkole Podstawowej w Niemczy”.

 Rozdział V

 


Sprawy opiekuńczo – wychowawcze i zdrowotne

 

 1. Uczeń ma prawo do:

 

 • stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć szkolnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniach władz oświatowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,
 • wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych,
  korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z obiektów szkolnych pod warunkiem zapewnienia opieki przez odpowiedniego opiekuna (nauczyciela),

 

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w dłuższym terminie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i po złożeniu przez rodziców podania                                    i zaakceptowaniu go przez Dyrektora szkoły.
 2. Uczennica będąca w ciąży ma prawo do pomocy w ukończeniu przez nią edukacji.
 3. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo uzyskać pomoc materialną              w miarę posiadanych zasobów bądź ze środków budżetowych albo z pieniędzy zgromadzonych przez Radę Rodziców.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie przychodzący do szkoły przed godziną 7.30 oraz uczniowie oczekujący na odjazd autobusu są zobowiązani do pobytu w świetlicy szkolnej.
 5. Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring wizyjny, którego cele oraz zasady wykorzystania określone zostały w „Regulaminie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Niemczy”.
 6. Uczeń odbywający na terenie szkoły karę nałożoną przez sąd lub zespół wychowawczy, odbywa ją pod nadzorem rodziców (opiekunów prawnych) po ustaleniu terminu                            z Dyrektorem szkoły.
 7.  Uczniowi przysługują następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 • nagroda książkowa za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
 • list pochwalny dla rodziców kl. IV – VI i gimnazjum,
 • list pochwalny dla rodziców absolwentów gimnazjum i klas VIII kończących szkołę
  z wyróżnieniem,
 • nagroda za 100% frekwencję,
 • uczniowie klas III szkoły podstawowej, na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego mogą otrzymać nagrody książkowe (w zależności od środków, którymi szkoła dysponuje),
 • nagroda książkowa dla uczniów kl. IV – VIII i gimnazjum od średniej ocen 4, 75 oraz przy co najmniej bardzo dobrym zachowaniu oraz świadectwie bez ocen dostatecznych,
 • uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum, który na zakończenie roku szkolnego uzyskał najwyższą średnią oraz osiągnął inne znaczne sukcesy podczas edukacji w Szkole, uzyskuje tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” lub „Najlepszego Absolwenta Gimnazjum”. Dopuszcza się wybór do trzech osób z najwyższą średnią ocen w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, z których jedna otrzymuje medal złoty, a dwie medal srebrny.

 

 

 


Rozdział VI

 


Uczniowscy przedstawiciele

 

 1. Współgospodarzem szkoły, przedstawicielem i rzecznikiem młodzieży jest Samorząd Uczniowski.
 2.  Jego przedstawiciele:

 

 • są współodpowiedzialni za realizację planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,
 • mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których rozpatrywane są problemy wnoszone przez młodzież,
 • zgłaszają władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji wolnego czasu uczniów,
 • składają na apelu podsumowującym pierwsze sprawozdanie ze swojej działalności                       i osiągnięć poszczególnych klas i uczniów.

 
Rozdział VII

 


Nagrody i kary

 

 1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 

 • pochwałę wobec klasy udzieloną przez nauczyciela, wychowawcę klasy,
 • pochwałę Dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły na apelu,
 • dyplom i nagrodę w formie upominku rzeczowego z funduszu Rady Rodziców,
 • udział w poczcie sztandarowym szkoły.

 

 1. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji i instytucji upoważnionych do wydawania odpowiednich zarządzeń odnoszących się do życia szkolnego, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych.
 2. Kara może być udzielona w następującej formie:

 

 • ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy,
 • upomnienie udzielone przez nauczyciela uczącego w klasie lub nauczyciela dyżurującego
  w czasie przerw z wpisem do dziennika lekcyjnego,
 • nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego,
 • pisemne powiadomienie rodziców ucznia,
 • upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora szkoły (wychowawca potwierdza tą karę wpisem w dzienniku lekcyjnym),
 • komisja wychowawcza (z udziałem przedstawiciela policji i rodziców ucznia),
 • przeniesienie do innej klasy na czas określony lub bezterminowo,
 • zgłoszenie problemu na policję lub do Sądu Rodzinnego w Dzierżoniowie.

 

 1. Powodem skierowania problemu na policję lub do Sądu Rodzinnego może być poważne wykroczenie ucznia, do którego doszło na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

 

 • znieważenie nauczycieli lub pracowników szkoły,
 • podejrzenie o działalność przestępczą mającą związek ze szkołą lub uczniami,
 • spowodowanie lub sprowokowanie bójki, w wyniku, której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • rozboje, kradzież i włamania,
 • palenie tytoniu,
 • używanie alkoholu,
 • szerzenie narkomanii,
 • znęcanie się nad uczniami, zwłaszcza młodszymi,
 • czyny nieobyczajne,
 • działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej,
 • celowe zniszczenie sprzętu szkolnego lub pomieszczeń, jeżeli w odpowiednim terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody,
 • rażące niestosowanie się do regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków ucznia wobec szkoły, duża liczba opuszczonych, nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.

 
Rozdział VIII

 

 
Postanowienia końcowe

 

 1. Dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim może zorganizować spotkanie                   z ogółem uczniów w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.
 2. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonywana każdego roku.
 3. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia i problemy, które wynikają                  z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, corocznych instrukcji w sprawie kształcenia i wychowywania oraz innych zarządzeń.
 4. Rodzic i uczeń ma obowiązek zapoznać się z powyższym regulaminem i jego znajomość potwierdzić podpisem.