Regulamin Szkoły Podstawowej w Niemczy

 

REGULAMIN

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMCZY

 

 

 

Regulamin Szkoły opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943;              z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 1320) oraz Statutu Szkoły.

 Wstęp

Szkoła Podstawowa w Niemczy jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą
i wychowującą uczniów zgodnie z tradycjami narodu polskiego oraz uniwersalnymi zasadami etyki.
Celem i zadaniem Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia szerokiej i nowoczesnej wiedzy. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu                              u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata. Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i wzajemna odpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw (Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, młodzieży i rodziców).

 
            Rozdział I

 

 

 

            Tradycje i ceremoniał szkoły

 

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły. Do ceremoniału szkoły należą:

 

 

 

 

 1. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt szkolnych oraz państwowych w tym uroczystych apeli szkolnych.
 2. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic i świąt państwowych.
 3.  Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym.


  Rozdział II

 


Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualizowanie wymagań wobec uczniów na lekcjach, różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych kół zainteresowań, wycieczki.
 3. Uczeń w czasie nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.
 4. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusję związaną z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela.
 5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach artystycznych
  i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 6. Uczniowie biorący czynny udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i imprezach artystycznych mają prawo do zwolnienia z pytania w dniu po zawodach (konkursach) oraz obowiązek nadrobienia omawianego materiału na opuszczonych zajęciach.
 7. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, konkursach i przeglądach artystycznych są zwolnieni z zajęć przez opiekuna przygotowującego ich w porozumieniu z wychowawcą klasy.

  Rozdział III

 

 
Stosunek uczniów do nauki

 

 

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do:

 

 

 1. Uczeń ma prawo:

 

 

 1. O przewidywanym dla ucznia półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy powiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na jeden miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych (półrocze, rok szkolny). Powiadomienie musi mieć formę pisemną i musi być potwierdzone podpisem rodziców (opiekunów prawnych).
 2. W razie zaległości w nauce spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie mają prawo do wyrównania przez nauczyciela materiału poprzez dodatkowe godziny                     z danego przedmiotu (za zgodą dyrektora) lub konsultacje.
 3. Oceny z przedmiotów nauczania wystawia się uczniowi za wiedzę, umiejętności                             i zaangażowanie na zajęciach.
 4. Ocenę zachowania ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
 5. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych sprawdzianów:

 

 

 
Kultura bycia i dyscyplin
a

 

 1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów.
 2. Uczeń ma obowiązek:

 

 

- okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom,

 

- szanować godność osobistą drugiego człowieka,

 

- zachowywać tajemnicę korespondencji i poufności rozmów,

 

- przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków szkolnych przez innych uczniów,

 

- stwarzać atmosferę życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności, zarozumialstwa, a także zapobiegać plotkarstwu.

 

 1. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom,, marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz o otoczenie szkoły.
 2. Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za dokonane zniszczenia pomieszczeń lub sprzętu szkolnego. Usunięcie zniszczeń lub ich skutków, ewentualnie finansowe pokrycie szkody musi nastąpić w ciągu tygodnia od ich spowodowania. Odpowiedzialność finansową, materialną ponoszą w tym przypadku rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.
 3. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest pisemne lub osobiste usprawiedliwienie przez rodziców ucznia lub zwolnienie lekarskie.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić do dwóch tygodni po powrocie ucznia do szkoły.
 6. Zwolnić ucznia z zajęć szkolnych mogą tylko osobiście jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 7.  W takim przypadku uczeń musi być osobiście odebrany ze szkoły przez wyżej wymienione osoby lub osoby przez nie upoważnione.
 8. Rodzice ucznia zobowiązani są powiadomić szkołę (osobiście, telefonicznie lub pisemnie)
  o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka w szkole (choroba, szpital inne przypadki losowe) najpóźniej w trzecim dniu jego nieobecności.

 

 

 

 1. Wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych traktuje się jak nieobecność usprawiedliwioną. Nieobecność ucznia spowodowaną jego udziałem w zawodach sportowych (szkolnych), wycieczce, przeglądzie artystycznym zaznacza się w dzienniku odpowiednim wpisem (np. wycieczka, konkurs, zawody sportowe itp.) i nie traktuje, jako nieobecności.
 2. Uczeń, który bez uzasadnionego powodu przebywa w czasie obowiązujących go lekcji poza klasą (salą gimnastyczną), może być posądzony o zaistniałe tym czasie uszkodzenie mienia szkolnego oraz kradzieże i potraktowany zgodnie z punktem 4 rozdział IV.
 3. Nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia na zajęcia szkolne obniżają ocenę z zachowania.
 4. Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, wyjaśnia powód spóźnienia zaraz po wejściu do klasy. Po trzykrotnym spóźnieniu (w semestrze) wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Uczeń, który opuścił w semestrze 50% godzin z danego przedmiotu jest zobowiązany do zdawania z niego egzaminu klasyfikacyjnego.
 6. Nieprzystąpienie do egzaminu lub jego niezdanie jest równoznaczne z niedostateczną oceną na semestr lub koniec roku.
 7. Uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w czystym, schludnym i stosownym ubraniu oraz obuwiu zmiennym (w okresie, kiedy ono obowiązuje). Obuwie zmienne to tenisówki halówki z białą podeszwą – jego brak oznacza, że uczeń będzie przebywał w klasie podczas lekcji bez obuwia.
 8.  Zakazuje się przychodzenia do szkoły w niestosownych strojach oraz elementach ubioru wskazujących przynależność do subkultur młodzieżowych.
 9. W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój odświętny.
 10. Obowiązkiem ucznia jest:

 

 

 1. Uczniom szkoły zabrania się:

 

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty i pieniądze.
 2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych określone są w dokumencie „Procedury postępowania
  w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach innych zagrożeń w Szkole Podstawowej w Niemczy”.

 Rozdział V

 


Sprawy opiekuńczo – wychowawcze i zdrowotne

 

 1. Uczeń ma prawo do:

 

 

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w dłuższym terminie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i po złożeniu przez rodziców podania                                    i zaakceptowaniu go przez Dyrektora szkoły.
 2. Uczennica będąca w ciąży ma prawo do pomocy w ukończeniu przez nią edukacji.
 3. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo uzyskać pomoc materialną              w miarę posiadanych zasobów bądź ze środków budżetowych albo z pieniędzy zgromadzonych przez Radę Rodziców.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie przychodzący do szkoły przed godziną 7.30 oraz uczniowie oczekujący na odjazd autobusu są zobowiązani do pobytu w świetlicy szkolnej.
 5. Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring wizyjny, którego cele oraz zasady wykorzystania określone zostały w „Regulaminie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Niemczy”.
 6. Uczeń odbywający na terenie szkoły karę nałożoną przez sąd lub zespół wychowawczy, odbywa ją pod nadzorem rodziców (opiekunów prawnych) po ustaleniu terminu                            z Dyrektorem szkoły.
 7.  Uczniowi przysługują następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 

 

 


Rozdział VI

 


Uczniowscy przedstawiciele

 

 1. Współgospodarzem szkoły, przedstawicielem i rzecznikiem młodzieży jest Samorząd Uczniowski.
 2.  Jego przedstawiciele:

 

 
Rozdział VII

 


Nagrody i kary

 

 1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 

 

 1. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji i instytucji upoważnionych do wydawania odpowiednich zarządzeń odnoszących się do życia szkolnego, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych.
 2. Kara może być udzielona w następującej formie:

 

 

 1. Powodem skierowania problemu na policję lub do Sądu Rodzinnego może być poważne wykroczenie ucznia, do którego doszło na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

 

 
Rozdział VIII

 

 
Postanowienia końcowe

 

 1. Dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim może zorganizować spotkanie                   z ogółem uczniów w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.
 2. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonywana każdego roku.
 3. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia i problemy, które wynikają                  z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, corocznych instrukcji w sprawie kształcenia i wychowywania oraz innych zarządzeń.
 4. Rodzic i uczeń ma obowiązek zapoznać się z powyższym regulaminem i jego znajomość potwierdzić podpisem.