Zasady organizacji konsultacji w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Niemczy

 Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wytycznych funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w czasie reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 (dostępny na stronie internetowej szkoły) oraz zasad organizacji konsultacji (umieszczonych poniżej).

 1.      Na konsultacje przychodzą uczniowie zgodnie z ustalonym terminem.

2.      . Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w ww. zajęciach.

3.      . Obecność uczniów jest odnotowywana w e-dzienniku.

4.      . Konsultacje odbywają się w czasie regularnych lekcji z rozdzieleniem uczniów na grupy 5-osobowe. W ich trakcie nauczyciele mogą:

a)      realizować obowiązujący z danego przedmiotu program nauczania, a tym samym oceniać pracę i zaangażowanie uczniów

b)      rozwiązywać z uczniami przykładowe zadania egzaminacyjne

c)      umożliwić uczniom poprawę ocen

5.      Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi. Rodzic powinien poinformować nauczyciela o ewentualnej nieobecności dziecka przez e-dziennik.

6.       Do szkoły uczniowie wchodzą tylko i wyłącznie wejściem głównym.

7.       Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, unikając skupisk uczniów i zachowując bezpieczny dystans na korytarzu.

8.       Każdy uczeń zajmuje w sali osobny stolik i zachowuje dystans pomiędzy osobami.

9.      . Na konsultacje uczeń przynosi ze sobą własne podręczniki, zeszyty i przybory (w szkole nie będzie możliwości pożyczania od innych uczniów).

10.  Po konsultacjach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę wyjściem głównym, zachowując bezpieczny dystans.

 

 

 

1.