Statut Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Niemczy

 

 

             

 

 

 

Podstawy prawne:

 

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r. poz.   2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.).

3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).

4.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół
i placówek (Dz.U. poz.703).

 

Spis  treści

DZIAŁ I

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta

DZIAŁ II

Rozdział 1 Cele i zadania Szkoły

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w Szkole

Rozdział 3 Organizacja , formy i sposoby świadczenia Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej

Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                 niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Rozdział 5 Nauczanie indywidualne

Rozdział 6 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

Rozdział 7 Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na pierwszym etapie
edukacyjnym

Rozdział 8 Pomoc materialna uczniom

DZIAŁ III

Rozdział  1 Organy  Szkoły i ich kompetencje

DZIAŁ IV

Rozdział 1 Organizacja  nauczania

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

Rozdział 3 Organizacja  wychowania i opieki

Rozdział 4 Organizacja Szkoły

DZIAŁ V

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

DZIAŁ VI

Rozdział 1 Obowiązek szkolny

Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział 4 Strój szkolny

Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

Rozdział 6 Nagrody i kar 

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły

DZIAŁ VII

Rozdział  1 Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie Szkoły

DZIAŁ VIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole

DZIAŁ IX

Ceremoniał szkolny 

DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

DZIAŁ XI

Przepisy przejściowe. 140

 

DZIAŁ I

Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole

 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa w Niemczy im. Bolesława Chrobrego zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.

1)        prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)        przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)        realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia    ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra       Oświaty zasadyoceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania             egzaminów i sprawdzianów.

2.    Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Bolesława Chrobrego 25.

3.    Organem prowadzącym jest  Urząd Miasta i Gminy Niemcza.

4.    Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski  Kurator Oświaty.

5.    Ilekroć w statucie mowa jest o „Szkole”należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową w Niemczy im. B. Chrobrego , w której prowadzone są oddziały gimnazjalne wygasające 31 sierpnia 2019 r

6.    Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Bolesława              Chrobrego w Niemczy. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa  im. B. Chrobrego w  Niemczy”. 

7.    Szkoła jest jednostką budżetową.

8.    Obwód Szkoły obejmuje wszystkie dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym na terenie            miasta i gminy Niemcza.

9.    Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej i w okresie  przejściowym od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w oddziałach  gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach II i III klasy        gimnazjum,
w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale III klasy gimnazjum).

10.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,    wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych    odrębnymi przepisami.

11.    Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci             i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

12.     W Szkole są  organizowane oddziały ogólnodostępne lub w razie potrzeby oddziały integracyjne.

13.     Nauka w Szkole odbywa się na jedną  zmianę.

14.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców / opiekunów prawnych;

2)   na wniosek rodziców / opiekunów prawnych – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

        3) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa  niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza;

  4) szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności  zgodnie z Regulaminem Rekrutacji 

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

 §  2. 1. Misja szkoły

   Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców / opiekunów prawnych, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej Szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

 2.  Wizja Szkoły Podstawowej  im. B Chrobrego w Niemczy

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej Szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

  3. Model absolwenta:

Absolwent Szkoły Podstawowej  im. B. Chrobrego w Niemczy jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz:

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

- czerpie radość z nauki;

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

- zgodnie współpracuje z innymi;

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania szkoły

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.   Głównymi celami szkoły jest:

1)   wprowadzanie uczniów w świat  wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                              i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia           (rodzina,  przyjaciele);

2)   wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej     i etnicznej;

3)   formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych    osób;

4)   rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)   rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania   i wnioskowania;

6)   ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)   rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)   wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)   wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)     kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu                              społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności                  przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.  Do zadań Szkoły należy:

1)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz            zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)   zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)   kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,          emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz             wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)   realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia    ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

5)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych     i edukacyjnych uczniów, wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom / opiekunom prawnym i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)   organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)   dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych         uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)   wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)    umożliwienie pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

11)    wspomaganie wychowawczej roli rodziców / opiekunów prawnych;

12)    umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)    zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)    sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie im realizowania indywidualnych programów nauczania.

15)    wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych    oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

16)    podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

17)    zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

18)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z wykorzystywaniem różnych form nauczania;

19)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

20)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

21)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

22)    zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

23)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami / prawnymi opiekunami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole;

24)    kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

25)    kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

26)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

27)    zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

28)    stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

29)    prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

30)    ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

31)    egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

32)    dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

4. Zadaniem Szkołyjest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego
z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji  i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

1)   sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)   sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie    myślenia matematycznego;

3)   poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych             źródeł;

4)   kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)   rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)   praca w zespole i społeczna aktywność;

7)   aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

§ 4. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

§ 5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, realizację zadań wykonywanych   przez pracowników Szkoły, wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań Szkoły. 

§ 6.Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo - lekcyjnych,        sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 7. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1)   Szkolny Zestaw Programów Nauczania ;

2)   Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania    o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów oraz ich potrzeb;

  2.  Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w Szkole

  § 8.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą   podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych         zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2.    W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z:  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 § 9.  1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w Szkole.

1)   Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego; program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

a)    uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

b)   są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

c)    wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

2)   Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;

3)   Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;

4)   Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego  opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;  nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami; wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian;

5)        Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6)        Program nauczania zawiera :

a)    szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

b)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;

c)     sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

d)     opis założonych osiągnięć ucznia;

e)      propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

7)   Wniosek, o którym mowa  w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;

8)   Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba wykonująca zadania   z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela / nauczycieli;. w przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w pkt. 6, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii
o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla       których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole;

9)   Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;

10)    Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;

11)    Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6; dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w Szkole  i zawiera numer kolejny,  pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku;

12)    Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy; ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym; wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do  30 czerwca każdego roku.

2.   Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

3.   Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia     z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla           uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem            dopuszcza Dyrektor Szkoły.

4.   Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1)   z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego

     lub

2)   bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

5.   Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem          podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny; warunek uwzględnienia w  całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

§ 10.  Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w Szkole.

1.    Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w Szkole.

2.    Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

3.    Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję:

1)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2)   jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

4.    Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców / opiekunów prawnych:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

5.     Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

6.    Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

7.    Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.

8.    Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

9.    Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie Szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

§ 11. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.  

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.    Ilekroć mowa o:

1)   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

2)   materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)   materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3.    Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

4.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

5.    Biblioteka nieodpłatnie:

1)   wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

3)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6.    Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

7.    Bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia; wydania materiałów dokonuje wychowawca; rodzice / opiekunowie prawni podpisują umowę użyczenia  podręczników na dany rok szkolny zgodnie z opracowanym wzorem; umowy przechowywane są w bibliotece.

8.    W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki; do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

9.    Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)   czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)   czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan; w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)   uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;

4)   zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)   uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)   z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)   podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

10.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1)   uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej  w dniu przerwania nauki.

2)   w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce; Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje Szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania materiałów bibliotecznych; przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

11.    Rodzice / opiekunowie prawni ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

12.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, czy materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców / opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania; zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

13.    Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 § 12. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

 2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

 3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców / opiekunów prawnych na cykl edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Program, o którym mowa w§ 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną;  przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo - Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i  Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 4,  programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców / opiekunów prawnych.

7. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy; Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców / opiekunów prawnych danej klasy.

§ 13. 1.Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

a)    realizację przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

b)    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

c)    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy  we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny;

d)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;

e)    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

f)    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

g)    prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 14. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną-psychologiczną:

   1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a)    organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami / prawnymi opiekunami;

b)   rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami / prawnymi opiekunami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

c)    organizację wycieczek integracyjnych;

d)   pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego;

e)    udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji;

f)    współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g)    respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej;

h)   organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

 2)nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

3)   nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a)    umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b)   objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3;

c)    dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia;

d)   rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)    wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów;

f)    indywidualizację procesu nauczania,

4)   nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi  w   Dziale II Rozdziale 4 Statutu Szkoły.

§ 15. 1. W szole powołuje się Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia i Koordynatora do Spraw Bezpieczeństwa.

2. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia działa według zapisów regulaminu pracy Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

3.  Do zadań Koordynatora do Spraw Bezpieczeństwa należy:

a)    integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców / opiekunów prawnych) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Szkole;

b)   popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

c)    opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa   i naruszania bezpieczeństwa jednostki; prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

d)   rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Szkole;

e)    podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

 § 16. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1)   realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;

2)   pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i  harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50 i trwa do zakończenia zajęć w Szkole;

3)   opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4)   przestrzeganie liczebności grup uczniowskich

5)   obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6)   umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7)   odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8)   oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9)   prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

10)    kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;

11)    umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12)    oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13)    zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14)    ogrodzenie terenu szkoły;

15)    zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16)    zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                 i pomieszczeń gospodarczych; wyposażenie schodów w balustrady z poręczami  zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

17)    wyposażenie wytypowanych sal dydaktycznych    w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki   do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy;

18)    dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                  w tym uczniów niepełnosprawnych;

19)    zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

20)      przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

21)    zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;

22)    objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.

§ 17.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin Wycieczek.

§ 18. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin Dyżurów Nauczycieli

§ 19.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

§ 20.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny poprzez zwracanie uwagi na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

§ 21. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1)   z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia  wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2)        pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na zajęciach;

b)   pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania;

c)    wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;

d)   sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. I – III);

e)    udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;

f)    zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.

3)   opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;

4)   w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;

5)   szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

§ 22. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w Szkole.

Rozdział 3


Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 23.  Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole.

1.    W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom / opiekunom prawnym i nauczycielom.

2.    Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3.    Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna polega na :

1)   rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)   rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       w Szkole;

4)   stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły oraz w środowiska społecznego;

5)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i  ich rodziców / opiekunów prawnych;

9)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)    wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)    wspieraniu nauczycieli i rodziców / opiekunów prawnych w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13)    wspieraniu nauczycieli i rodziców / opiekunów prawnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców / opiekunów prawnych i nauczycieli;

15)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4.    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)   niepełnosprawności ucznia;

2)   niedostosowania społecznego;

3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   z zaburzeń zachowania i emocji;

5)   szczególnych uzdolnień;

6)   specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)   choroby przewlekłej;

9)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń szkolnych;

11)    zaniedbań środowiskowych;

12)    trudności adaptacyjnych;

5.    O udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować:

1)   rodzice ucznia / opiekunowie prawni;

2)   uczeń;

3)   Dyrektor Szkoły;

4)   nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjaliści;

5)   higienistka szkolna;

6)   poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

7)   pomoc nauczyciela, asystent nauczyciela / wychowawcy świetlicy  lub ucznia;

8)   pracownik socjalny;

9)   asystent rodziny;

10)    kurator sądowy;

11)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.     Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

7.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)        nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2)        specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu Pomocy psychologiczno- pedagogicznej,w szczególności:

a)      pedagog;

b)      psycholog szkolny;                                          

c)      logopeda;

d)      terapeuta pedagogiczny;

e)      nauczyciel wspomagający;

3)        pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

§ 24.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.

1.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)   dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

2. Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych
w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym
Szkoły.
W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

adresaci

uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania

pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego

podstawa udzielania

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją Dyrektora

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:

adresaci

uczniowie szczególnie uzdolnieni

zadania

uozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

podstawa udzielania

ua wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PPP o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

uauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp.

zgodnie z decyzją Dyrektora

 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zadania

dążenie do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

ucznia daną formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej

podstawa udzielania

orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

prowadzący

opecjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 5 osób

okres udzielania pp

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

adresaci

uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

zadania

eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania

orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 10 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją Dyrektora

 

5) zajęcia logopedyczne

adresaci

uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

zadania

eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

podstawa udzielania

orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub opinia PP, wniosek nauczyciela

prowadzący

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 4 osoby

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją Dyrektora

 

6)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

4.  Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:

1)   porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga, psychologaszkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

2)   porady, konsultacje, warsztaty i Szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3)   warsztaty dla uczniów  w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

4)   organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

§ 25.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu.

1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1)   udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień;

2)   wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3)   stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4)   uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5)   promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2.  Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1)   na lekcji;

2)   poza lekcjami;

3)   poza szkołą;

4)   inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne).

3.    Uczeń zdolny ma możliwość:

1)   rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3)   indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnychi w domu;

4)   realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

4.    W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)   rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2)   umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3)   systematycznie współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4)   współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5)   składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

5.    Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami / prawnymi opiekunami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6.    W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno - pedagogiczną.

7.    W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

8.    Dyrektor Szkoły, po upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki..

9.    Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 26. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uczniom.

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)   posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie obowiązujących przepisów;

2)   posiadającym opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3)   posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

4)   nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2.        Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 
z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu Zespołu Nauczycieli Uczących w Danej Klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku elektronicznym.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców / opiekunów prawnych ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem / opiekunem prawnym lub w formie pisemnej.

6.  W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), zasięga on opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniunauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

9.  Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodziców / opiekunów prawnych w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem / opiekunem prawnym, który  własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

12. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej swojemu dziecku.

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją                        i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

14.   Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

15.   W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w Szkole Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców / opiekunów prawnych, występuje do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

16.   Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica / opiekuna prawnego.

17.   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

18.   Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 24 ust. 2.

19.   O zakończeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

20.   Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

21.   Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

22.   Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

23.   O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców / opiekunów prawnych lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

24.  W Szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, na miarę potrzeb inni specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

25.   Porad dla rodziców / opiekunów prawnych i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W Szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców / opiekunów prawnych w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

26.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna  w Dzierżoniowie, na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 27.  Zadania i obowiązki nauczycieli, specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczycielaw zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)   określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)   świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5)   udział w pracach Zespołu Wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w Szkole;

6)   udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

7)   dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia;

 

8)   indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i odatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

a)    dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

b)    dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

c)     przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

d)   umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

e)    różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

9)   prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

10)    współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

11)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12)    udzielanie doraźnej pomocy uczniowi w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13)    komunikowanie rodzicom / opiekunom prawnym postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

14)    stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a)    wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

b)   odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;

c)    przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;

d)   wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;

2. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

W zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznejuczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1)   przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

2)   przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3)   zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami / prawnymi opiekunami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym;

4)   określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

5)   w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznezłożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w Szkole;

6)   poinformowanie pisemnie rodziców / opiekunów prawnych o zalecanych formach pomocy dziecku; pismo wychodzące do rodziców / opiekunów prawnych przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba;

7)   monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

8)   informowanie rodziców / opiekunów prawnych i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i postępach ucznia;

9)   angażowanie rodziców / opiekunów prawnych w działania pomocowe swojemu dziecku;

10)    stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;

11)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12)    udzielanie doraźnej pomocy uczniowi w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

3.  Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)   bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2)   rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)  wnioskowanie o objęcie wychowanków pomocą psychologiczno - pedagogiczną;

4)   udział w pracach Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej;

5)   tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)   ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym  oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7)   pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

8)   utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9)   rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10)    wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11)    systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce; zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami / prawnymi opiekunami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności  
w uzupełnieniu materiału;

12)    tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.;

13)    tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

14)    współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami / prawnymi opiekunami w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

15)    udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

4.  Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.

Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

2)   diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo   w życiu szkoły;

3)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą  aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

4)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

6)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej                           w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

8)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)   pomoc rodzicom / opiekunom prawnym i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

10)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców / opiekunów prawnych  i wychowawców;

11)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

12)    prowadzenie warsztatów dla rodziców / opiekunów prawnych oraz udzielanie im indywidualnych  porad   w zakresie wychowania;

13)    wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

14)    współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i uczniów;

15)    pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

16)    nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych lub innych instytucji;

17)    przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;

18)    prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.    Zadania i obowiązki logopedy

Do zadań logopedy w przedszkolu, Szkole i placówce należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad, konsultacji dla rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)       rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i ich uczestnictwo w życiu Szkoły; 

b)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)        prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.    Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne      i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)   prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu   z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)   koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez Szkołę;                                

5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań        w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów         w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

7)   opracowanie systemu doradztwa zawodowego w Szkole;

8)   prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

9)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

7.    Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)   rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;

3)   prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami  uczniów;

5)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)       rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań ich uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły; 

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

6)   udział w posiedzeniach Zespołów Wychowawczych;

7)   pomoc rodzicom / opiekunom prawnym i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców / opiekunów prawnych i wychowawców;

9)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                   niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 28.   W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych/ integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym.

§ 29. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny         i środki dydaktyczne;

3)   realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)   zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i możliwości organizacyjnych Szkoły;

5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

6)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7)   dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 30. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu zgody rodziców / opiekunów prawnych.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w Szkole podstawowej.

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)   braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)   psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

§ 31.1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców / opiekunów prawnych oraz na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem   z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego     z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego

§ 32.1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 33. 1. W Szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);

c) korekcyjno – kompensacyjne;

d) zajęcia specjalistyczne, terapia psychologiczna;

f)    inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej;

2)   zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;

3)   zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

4)   w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 34.1. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone                              w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 35. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 Statutu Szkoły.

§ 36. 1. W Szkole powołuje się Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o niedostosowaniu społecznym lub o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w Szkole.

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)   na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

2)   na wniosek lub za zgodą rodziców / opiekunów prawnych ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3)   asystent lub pomoc nauczyciela.

5.   Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w Szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie   o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku brakóww powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców / opiekunów prawnych nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6.   Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte
w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

7.   Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8.   Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET)  określa:

1)   zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem  metod i formy pracy z uczniem;

2)   rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:

a)    ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)   ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)   ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym;

d)   zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

3)   formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami;

4)   działania wspierające rodziców / opiekunów prawnych ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6)   zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia w realizacji zadań;

7)   wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.

9.   Rodzice / prawni opiekunowie ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych o terminie posiedzenia poprzez wpis do  dziennika elektronicznego.

10.   Rodzice / prawni opiekunowie otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                

11.   W przypadku nieobecności rodziców / opiekunów prawnych na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

12.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

13.   Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne

§ 37.  1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.    Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3.    Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców / opiekunów prawnych  celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

4.    Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym w Szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I -III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

5.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6.    Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym             i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7.    Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów, z których uczeń jest zwolniony, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

9.    Na wniosek nauczyciela prowadzącego indywidualne nauczanie Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10.      Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

11.     Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

12.     Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z  uczniem wynosi:

1)   dla uczniów klas I - III - od 6 do 8 godz.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach,

2)   dla uczniów klas IV - VI - od 8 do 10 godz., prowadzonych w co najmniej 3 dniach,

3)   dla uczniów klas VII – VIII – od 10 – 12 godz. prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

13.     Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;

2)   udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;

3)   prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;

4)   podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5)   systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.

14.     Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków   z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach, imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców / opiekunów prawnych odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.

15.     Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego      w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz        z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.  

16.    Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor Szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

17.    Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych wWewnątrzszkolnym Ocenianiu (WO).

 

Rozdział 6


Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauk

      § 38.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)   wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)   oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku / semestru.

2.    Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki

3.    Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4.    Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5.    Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6.    Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1)        uczeń -  za zgodą rodziców / opiekunów prawnych;

2)        rodzice / prawni opiekunowie ucznia;

3)        wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek  za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

7.     Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

9.    W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w Szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.

10.     Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

11.   Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12.   W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13.   Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14.           Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15.              Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16.    Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej Szkole, na wybrane zajęcia w Szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17.   Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)   uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)   zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18.   Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub  2 godziny co dwa tygodnie.

19.  Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20.  Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21.  Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22.  Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

23.  Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN.

24.  Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział 

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym

§ 39.1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym.

1) w zakresie organizacji szkoły:

a)      poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;

b)      na życzenie rodziców / opiekunów prawnych, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy;

c)   szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

d)      w miesiącu marcu lub kwietniu organizuje się Dni Otwarte dla rodziców / opiekunów prawnych i uczniów przyszłych klas I;  w wyznaczonych godzinach w tym dniu organizuje się dla nich również spotkanie integracyjne;

e)      organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.

f)       wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy;

g)      grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki;

h)      nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy zapewniające im właściwy rozwój psychofizyczny i pozostaje z dziećmi ;

i)        świetlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu; zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo; rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne; umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowe; świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców / opiekunów prawnych.

2) w zakresie sprawowania opieki:

a)      w Szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;

b)      w pierwszych dwóch tygodniach  nauki rodzice / opiekunowie prawni mogą odprowadzać dziecko do szatni;

c)      nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci na 10 min. przed ich rozpoczęcim;

d)      w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel dyżurny;

e)       nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;

f)       godzina obiadowa dla pierwszoklasistów ustalona jest przed planową szkolną przerwą obiadową dla uczniów klas starszych, aby umożliwić dzieciom spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu;

g)      każdy nauczyciel w Szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:

a)      wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej; Dyrektor Szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów; wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców / opiekunów prawnych;

b)      wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;

c)      na podstawie dostarczonej przez rodziców / opiekunów prawnych dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

d)      realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

e)      każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicuje poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych; uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności;

f)       nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami / prawnymi opiekunami diagnozę;

g)      w pierwszym okresie uczeń zapoznawany jest z wymaganiami Szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);

h)      wspieranie rozwoju dziecka i zwiększanie jego możliwości edukacyjnych może być prowadzone na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej metodą „Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona”;  są to codzienne 15 minutowe ćwiczenia oparte o ruchy naprzemienne i pobudzające pracę ośrodka wzrokowego i słuchowego;

i)        nauczyciele dbają o rozwój ruchowy każdego dziecka poprzez, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała; zajęcia edukacji ruchowej na terenie szkoły wzbogacane są elementami ćwiczeń korekcyjnych; zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki;

j)         umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach życia szkolnego;

k)      wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową; ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym; poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców / opiekunów prawnych o osiągnięciach dziecka;

l)        każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami; są to zajęcia: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, itp;

m)  każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą; w Szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne: w miarę możliwości organizacyjnych szkoły - gimnastyka korekcyjna;

n)      dodatkowo pierwszoklasiści włączani są w zajęcia prowadzone w ramach działań projektowych np. „ Wyrównywania szans” z pozyskiwanych funduszy unijnych   i objęci adekwatnie do potrzeb pomocą w zakresie trudności edukacyjnych i rozwijania zainteresowań.

4) w zakresie współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami:

a)    w Szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła - dom rodzinny;

b)   formy kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami: comiesięczne spotkania, dyżury nauczycieli w wyznaczonych dniach miesiąca na indywidualne konsultacje; droga elektroniczna; kontakty telefoniczne;

c)    w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;

d)   do dyspozycji rodziców / opiekunów prawnych pozostaje pedagog szkolny, psycholog i logopeda; godziny pracy  specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów oraz na tablicy ogłoszeń;

e)    szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dzierżoniowie.

2.  Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

1)       nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzyczną , plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne;

2)       nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w Szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 7-letnim;

3)       nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w Statucie Szkoły;

4)       do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 

Rozdział 8
Pomoc materialna uczniom

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący szkołę  w placówce może być prowadzona pomoc materialna uczniom na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 40.  1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1)  udzielanie pomocy materialnej:

a)    pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne;

b)   pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie;

c)    występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych.

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

3.    Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

4.    Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

5.    Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

1)   diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;

2)   poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3)   organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

6.    Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

1)   rodzicami / prawnymi opiekunami;

2)   nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

3)   ośrodkami pomocy społecznej;

4)   organem prowadzącym;

5)   innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

7.    Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1)   ucznia;

2)   rodziców / opiekunów prawnych;

3)   nauczyciela.

8.    Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formie:

1)   zwolnień z opłat za ubezpieczenie;

2)   bezpłatnych obiadów;

3)   stypendiów socjalnych;

4)   stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

5)   pomocy rzeczowej lub żywnościowej;

6)   programu: „Wyprawka szkolna”;

7)   innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

9.    Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

10.       Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

1)   świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a)    stypendium szkolne;

b)   zasiłek szkolny;

2)   świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a)    stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

b)   stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

11.     Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

12.      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń Szkoły będący mieszkańcem Gminy Niemcza znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra.

13.     Stypendium nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Niemcza.

14.    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa.

15.       Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

1)   potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia z wnioskiem, dowód osobisty i akt urodzenia ucznia, w przypadku opiekuna prawnego dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki);

2)   zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Gminy Niemcza,  w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamieszkania jest teren poza Gminą Niemcza - zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na pobyt stały ucznia, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały, lub zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości niż Gmina Niemcza - stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji;

3)   zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty dochodu) przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.:

a)     wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.);

b)   emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego;

c)    alimentów;

d)   innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk;

e)    stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.;

f)    świadczeń pomocy społecznej:

fa)świadczeń rodzinnych;

fb)zaliczki alimentacyjnej;

fc)zasiłku pielęgnacyjnego;

fd)zasiłku stałego, okresowego;

fe) dodatku mieszkaniowego itp.;

g)    stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej);

4)   osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy;

5)   w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - np. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

6)   w przypadku uzyskiwania alimentów - np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

16.     Zasiłek szkolny:

1)   zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

2)   zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego;

3)   wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

4)    o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

17.  Rada Miejska w Niemczy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności;

2)   formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)   tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)   tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

18. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

1)   stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

2)   o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem a i b:

a)    stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,

b)   stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;

3)   Dyrektor Szkoły powołuje w Szkole Komisję Stypendialną;

4)   średnią ocen, o której mowa w ust. 18 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków finansowych;

5)   wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły;

6)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;

7)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w ustawie (art. 6 ust. 2 pkt 2 z dnia 28 listopada 2003 r.) o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę;

8)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

19. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.

20. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

21. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

22. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

23. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 41.  1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)   realizację przyjętych zapisów w  Programie Wychowawczo -Profilaktycznym;

2)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3)   uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;

4)   realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;

5)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

6)   działania pedagoga i psychologa szkolnego;

7)   współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami;

8)   prowadzenie profilaktyki uzależnień;

9)   promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia.

§ 42. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

§ 43.  Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 44. 1.Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców towarzystwie ubezpieczeniowym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica / opiekuna prawnego lub wychowawcy klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

§ 45.  1. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

DZIAŁ III

Rozdział  1
Organy  szkoły i ich kompetencje

§ 46. 1. Organami szkoły są:

1)   Dyrektor Szkoły – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy;

2)   Rada Pedagogiczna ;

3)   Rada Rodziców;

4)   Samorząd Uczniowski.

§ 47. Każdy z wymienionych organów w § 46 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 48.1. Dyrektor Szkoły:

1)   kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)   jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3)   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

4)   wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.

§ 49.  Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością  Szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.

§ 50.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 51.  Dyrektor Szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:

1)   kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2)   przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)   wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

5)   powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną;

6)   opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w Szkole;

7)   sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)   przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż raz w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;

9)   dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10)    podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w Szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;

11)    ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w Szkole,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców / opiekunów prawnych,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;

12)    dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa

13)    opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

14)    współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim , Szkolnym Klubem Wolontariatu;

15)    stwarza warunki do działania w Szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w Szkole;

16)    udziela na wniosek rodziców / opiekunów prawnych, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;

17)    organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3  Działu II  Statutu Szkoły;

18)    organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy;

19)    w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  Dziale II, rozdziale 5 Statutu Szkoły;

20)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci; w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

21)    dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną; Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

22)    powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa   w  § 23 oraz  §27 ;

23)    zwalnia uczniów z zajęć  wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

24)    udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w  § 38;

25)    występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w  §111;

26)    występuje do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia;

27)    inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;

28)    opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

29)    stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

30)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;

31)    prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

32)    na udokumentowany wniosek rodziców / opiekunów prawnych  oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
z autyzmem z nauki drugiego języka obcegodo końca danego etapu edukacyjnego; ucznia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

33)    wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

34)    powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w  § 132 - 134;

35)    ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

36)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

2.  Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności: 

1)   opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, terminie zgodnym z Ustawą o Systemie Oświaty, organowi prowadzącemu;

2)   przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3)   określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4)   wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

5)   informuje nauczycieli, rodziców / opiekunów prawnych i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6)   odwołuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia uczniów;

7)   zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych  dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00; określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły;

8)   zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i na placu szkolnym;

9)   dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10)    egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

11)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

12)    opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców / opiekunów prawnych;

13)    dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14)    dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;

15)     za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wiceDyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

16)     organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

17)     powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

18)    odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

19)    organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3.    Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)   nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2)   powierza pełnienie funkcji wice Dyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3)   dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;

4)   opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

5)   dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

6)   przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

7)   występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                                  i pracowników;

8)         udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

9)         załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

10)     wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

11)     wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

12)    przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

13)     dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

14)    określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

15)    odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

16)     współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania dokumentów dotyczących spraw kadrowych i socjalnych pracowników Szkoły;

17)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4.  Sprawuje opiekę nad uczniami:

1)   tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2)   powołuje Komisję Stypendialną;

3)   ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

4)   egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;

5)   organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

6)   opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników;

7)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

§ 52.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 53 .  Rada Pedagogiczna

1.    Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Niemczyjest kolegialnym organem szkoły.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy.

4.    Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

5.    Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

6.    W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Szkoły.

7.    Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8.    Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1)   uchwala regulamin swojej działalności;

2)   podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;

3)   podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zgody rodziców / opiekunów prawnych;

4)   może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców / opiekunów prawnych nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

5)   może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

6)   zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;

7)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

8)   podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

9)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

10)    uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

11)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

9.    Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1)    opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)   wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)   opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w Szkole podstawowej;

4)   opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole;

5)   opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

6)   opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

7)   opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

8)   opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9)   opiniuje projekt finansowy szkoły;

10)    opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły;

11)    opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;

12)    wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;

13)    opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

14)    opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

15)    opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

10.  Rada Pedagogiczna ponadto

1)        przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)        może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole;

3)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4)        głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;

5)        ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6)        uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)        rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

8)        ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców / opiekunów prawnych i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia Szkole;

9)        może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

10)    wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;

11)    wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

12)    zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

11. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej odbywa się  po zakończeniu rocznych zajęć.

Inne zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Pedagogicznej lub co najmniej 1/3  jej członków.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.

15.  Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

a)    określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

b)   stwierdzenie prawomocności obrad;

c)    odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

d)   listę obecności nauczycieli;

e)    uchwalony porządek obrad;

f)    przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

g)    przebieg głosowania i jej wyniki;

h)   podpis przewodniczącego i protokolanta.

16.    Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

17.    Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

18.    Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

19.    Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

20.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców / opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 54.  Rada Rodziców.

1.     Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

2.    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców / opiekunów prawnych uczniów przed innymi organami szkoły.

3.    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców / opiekunów prawnych z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Szkoły;

4.    Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.

5.    Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

6.    Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców / opiekunów prawnych na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

2)   gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)   zapewnienie rodzicom / opiekunom prawnym we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b)   znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, zasad „Wewnątrzszkolnego Oceniania”,

c)    uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

e)    określanie struktur działania ogółu rodziców / opiekunów prawnych oraz Rady Rodziców

7.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

8.        Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców / opiekunów prawnych; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez Dyrektora Szkoły;

4)   opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

5)   opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

6)   opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

7)   opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

8)   opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

9)   opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców / opiekunów prawnych, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

10.  Rada Rodziców może:

1)   wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)   występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)   delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

4)   delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

11. Rada Rodziców spośród swego grona wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.

12.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców;

3)   zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

13. Tryb wyboru członków Rady Rodziców:

1)        wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców / opiekunów prawnych
w każdym roku szkolnym;

2)        datę wyboru do Rady Rodziców Dyrektor podaje do wiadomości rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

3)        wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)      wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;

b)      w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia Szkoły,

c)      do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych;

d)      komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców / opiekunów prawnych;

e)      wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów;

f)       karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców / opiekunów prawnych przygotowuje wychowawca klasy;

g)      niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów;

h)      członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów;

i)        organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły;

j)        skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

14.              W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców / opiekunów prawnych oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 55.  Samorząd Uczniowski

1.    W Szkole w Niemczy działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.     Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5.    Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

7)    opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawiach szkolnych każdemu organowi Szkoły.

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:

1)   wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;

2)    Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w Szkole;

3)    jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;

4)    wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;

5)    regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

§ 56.  Zasady współpracy organów szkoły.

1.    Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.    Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

3.    Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.    Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.    Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6.    Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej zebraniu.

7.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  i kształcenia dzieci na zasadach określonych w § 57.

9.    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej
i zasad ujętych w § 58 niniejszego statutu.

 § 57.1. Rodzice / opiekunowie prawni i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania  i kształcenia dzieci.

2.    Rodzice / opiekunowie prawni współpracując ze Szkołą mają prawo do:

1)   znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły;

2)   zgłaszania do  Programu Wychowawczo - Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

3)   współudziału w pracy wychowawczej;

4)   znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;

5)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; przepisy te są omawiane na pierwszym zebraniu rodziców / opiekunów prawnych i w przypadkach wymagających ich znajomości;

6)   uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców / opiekunów prawnych, w wyznaczonych dniach miesiąca, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

7)   uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna;

8)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

3.    Rodzice  / opiekunowie prawni mają obowiązek:

1)   dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4)   zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne niedotowane przez MEN i niezbędne pomoce;

5)   interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6)   przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7)   dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

8)   dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w Szkole;

9)   interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

10)    współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11)    pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12)    uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

§ 58.   Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły.

1.    W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców

1)   prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;

2)   przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)   Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)   o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.    W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w tym zespole.

3.     Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.     Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

Rozdział 1
Organizacja  nauczania

§ 59. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są:

1)     obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2)     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

a)    dydaktyczno –wyrównawcze,

b)   zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

4)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)    zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

6)   zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę
oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

7)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania;

2. Zajęcia w Szkole prowadzone są:

1)   w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min; dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

2)   w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych,  religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego;

3)   w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne, z wychowania fizycznego;

4)    w toku nauczania indywidualnego;

5)   w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6)   w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

7)   w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z techniki i wychowania fizycznego  (2 godz.);

8)   w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy Szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich.

3.    Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

4.    Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych   i międzyklasowych:

1)   uczniowie klas IV -VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców po uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;

2)   zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

a)    zajęć sportowych;

b)   zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

c)   zajęć tanecznych;

d)   aktywnych form turystyki

5.  Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  w formie zajęć określonych w ust. 5 pkt 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

6.    Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII,  dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

7.    Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone mogą byćw grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.

8.    Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

9.    Zajęcia wychowania fizycznego  mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt   i chłopców 

10.   Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, biologia, chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej;

11.  W Szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do
5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 60.  Organizacja nauki  etyki i wychowania do życia w rodzinie.

1.Uczniom szkoły na życzenie rodziców / opiekunów prawnych (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż
7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje rodziców / opiekunów prawnych do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5. Udział ucznia w zajęciach religii / etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

§ 61.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w roku szkolnym
w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2.    Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice / prawni opiekunowie zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia
w zajęciach.

3.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 62. 1.Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1)   w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica opiekuna prawnego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii; uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego; nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia; zasady oceniania określają przepisy zawarte w Statucie Szkoły: Rozdział V;

2)   w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji tych zajęć; uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice / opiekunowie prawni ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). 
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”;

3)   uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 63. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców / opiekunów prawnych ucznia oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 64. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców / opiekunów prawnych pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 65.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej j, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia.

§ 66. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców / opiekunów prawnych  ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.

§ 67. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 68. W Szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

§ 69. Przerwy międzylekcyjne trwają  5 , 10 i 15 minut,

§ 70. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej  i opiekuńczej   zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 2
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 § 71. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

1.    W Szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

1)   Dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;

2)   Dziennik świetlicy szkolnej;

3)   Dziennik pedagoga

4)   Dziennik psychologa;

5)   Teczkę wychowawcy.

2.    Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole.

3.    Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik psychologa, dziennik świetlicy oraz dziennik wychowawcy są własnością szkoły.

4.    W Szkole, za pośrednictwem Firmy Librus, funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły oraz uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

5.    Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice / opiekunowie prawni w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

6.    Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. B Chrobrego w Niemczy”

Rozdział 3
Organizacja  wychowania i opieki

§ 73.Szkolny  system  wychowania.

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczo - Profilaktycznej  na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

3. Podjęte działania wychowawczo - profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)   pracy nad sobą;

2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa 

3)   bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4)   rozwoju samorządności;

5)   dbałości o wypracowane tradycje klasy, szkoły i środowiska;

6)   budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7)   tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły     gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:

1)   zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2)   szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3)   umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;

4)   zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;

5)   posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów,i dokonywania wyborów;

6)   jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7)   zna, rozumie i realizuje w życiu:

a)    zasady kultury bycia;

b)   zasady skutecznego komunikowania się;

c)    zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;

d)   akceptowany społecznie system wartości;

8)   chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;

9)   umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10)     jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

5. W oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program Wychowawczo - Profilaktyczny  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a)   adaptacja;

b)   integracja;

c)   przydział ról w klasie;

d)   wewnątrzklasowy system norm postępowania;

e)   określenie praw i obowiązków w klasie, Szkole;

f)   kronika klasowa, strona internetowa itp.;

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a)   wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe;

b)   edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna;

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców / opiekunów prawnych i  uczniów;

d)   wspólne narady wychowawcze;

e)   tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy;

f)   aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska;

g)   szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;

7)  strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

8)  promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z   ochroną zdrowia.

§ 74.  Wolontariat w Szkole

W Szkole może funkcjonować  Szkolny Klub Wolontariatu.

1.    Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

2.    Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat  i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców / opiekunów prawnych, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

3.    Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

1)   zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2)   angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3)   promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4)   organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5)    tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

6)   pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7)   wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

8)   promowanie idei wolontariatu;

9)   prowadzenie warsztatów, Szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

10)    angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

4.    Wolontariusze:

1)   wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

2)   wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

3)   warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych;

4)   po wstąpieniu do Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązujących w Szkole;

5)   członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

6)   członek Szkolnego Klubu Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;

7)   członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

8)   każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace; wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;

9)   członek Szkolnego Klubu Wolontariatu systematycznie uczestniczy w jego pracach klubu, a także w spotkaniach   i warsztatach dla wolontariuszy;

10)    każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

11)    każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

12)    każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu;

13)    wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu; o skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii zarządu klubu. 

5.    Struktura organizacyjna Klubu Wolontariusza.

1)   Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły;

2)   Opiekun ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych Szkoły lub deklarujących pomoc  rodziców / opiekunów prawnych;

3)   na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;

4)   wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;

5)   do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza – koordynatora;

6)   na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;

7)   Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi Dziennik Aktywności; wpisów do Dziennika Aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

6.  Formy działalności:

1)   działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)   działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)   udział w akcjach ogólnopolskich (za zgodą Dyrektora Szkoły).   

7.    Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

8.    Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy i w zakładce na stronie internetowej szkoły.

9.    Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:

1)   świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  o możliwości jego rozwiązania;

2)   na żądanie wolontariusza lub Dyrektora Szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, oraz ich zakresie;

3)    na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w Dzienniczku Wolontariusza;

4)    jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie; porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje Dyrektor Szkoły; w przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie Szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;

5)   do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                         i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

6)   korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;

7)   wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

8)   korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;  w przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na Dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;

9)   wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

10)    korzystający może pokrywać koszty Szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 4.;

11)    w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia.

12)    w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

10.          Nagradzanie wolontariuszy

1)   nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

2)   wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną                          i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi                   w rozdziale 7 Statutu Szkoły;

3)   formy nagradzania:

a)        pochwała Dyrektora na szkolnym apelu;

b)        przyznanie dyplomu;

c)        wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

d)        pisemne podziękowanie do rodziców / opiekunów prawnych;

e)        wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły; wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

11.               Szczegółową organizacje wolontariatu w Szkole określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.

12.              Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe określe w § 74 pkt 3 Statutu Szkoły.

13.              W Szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza

§ 75.  System doradztwa zawodowego

1. Założenia programow

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w Szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia                       i zawodu. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII – VIII i w klasach II -III gimnazjalnych należy organizować zajęcia związane   z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.

Aby decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, była trafna, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców / opiekunów prawnych.

Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I – VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

2. Cel główny Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień                                       i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych                          i zawodowych.

3.                                                                                                                                     3. Cele szczegółowe:

1)   w klasach I – IV szkoły podstawowej:

a)    wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;

b)   zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać;

c)    uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;

d)   zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;

e)    poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;

f)    rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

2)   w klasach V -VIII szkoły podstawowej:

a)    odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;

b)   motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;

c)    rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;

d)   wdrażanie uczniów do samopoznania;

e)    wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;

f)    kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;

g)    rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;

h)   wyrabianie szacunku dla samego siebie;

i)     poznanie możliwych form zatrudnienia;

j)     poznanie lokalnego rynku pracy;

k)   poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;

l)     poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,;

m)diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;

n)   poznawanie różnych zawodów;

o)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.   Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1)   wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej,

2)   wspieranie rodziców / opiekunów prawnych i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,

3)   rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,

4)   gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych;

5)   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom / opiekunom prawnym;

6)   prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły;

7)   wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów;

8)   współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;

9)   w zakresie współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi:

a)        podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;

b)        doskonalenie umiejętności wychowawczych;

c)        przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

d)        indywidualne spotkania z rodzicami / opiekunami prawnymi, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

5.   Sposoby realizacji działań doradczych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

1)   zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;

2)   pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;

3)   spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;

4)   wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;

5)   konkursy;

6)   udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;

7)   udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców / opiekunów prawnych  i nauczycieli;

8)   giełdy szkół ponadpodstawowych;

9)   obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;

10)    wywiady i spotkania z absolwentami.

6.                                                                                                                                         6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

1)   pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;

2)   poznawanie siebie, zawodów;

3)   analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;

4)   indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;

5)   pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;

6)   konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;

7)   przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

7.                                                                                                                                         7. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:      

1)   Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)   Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;

3)   Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom / opiekunom prawnym, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

a)    rynku pracy;

b)   trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

c)    możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych   obszarach świata pracy;

d)   instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych     w życiu codziennym i zawodowym;

e)  alternatywnych  możliwości             kształcenia  dla           młodzieży  z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym;

f)    programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

g)   porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;

4)   udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom / opiekunom prawnym;

5)   prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6)   kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;

7)    koordynowanie działalności informacyjno – doradczej Szkoły;

8)    wspieranie rodziców / opiekunów prawnych i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań Szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji  
i materiałów do pracy z uczniami itp.;

9)   współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

a)      tworzenia i zapewnienia ciągłości działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa, Zawodowego zgodnie ze Statutem Szkoły;

b)    realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły;

10)    systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

11)    wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

12)    współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.;

13)    stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

14)    stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców / opiekunów prawnych, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców / opiekunów prawnych, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

8.   Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności.

1.    Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

a)    wychowawców;

b)   nauczycieli przedmiotu;

c)    pedagoga szkolnego;

d)   psychologa szkolnego;

e)    bibliotekarzy;

f)    szkolnego lidera doradztwa zawodowego;

g)    pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej);

h)   rodziców / opiekunów prawnych lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo - edukacyjnych.

  Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie kl.VII - VIIIoraz  ich rodzice.

2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

  1) Rady Pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:

a)    utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planem pracy na każdy rok szkolny,

b)   realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej:

2)   w klasach I – VI: 

a)    prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy;

b)   zaprezentowanie rodzicom / opiekunom prawnym założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów;

3)   w klasach VII -VIII:

a)    zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej;

b)   prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron;

c)    prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu;

d)   podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów;

e)    prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;

f)    prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

                      fa) pogłębianie informacji o zawodach;

                      fb) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego;

                      fc) zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;

g)   konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów;

h)   podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;

i)  indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne;

j)  współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

9.    Przewidywane rezultaty

1)   Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele:

a)    potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy;

b)   rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;

c)    potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów, zajęć z doradztwa zawodowego;

d)   znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w Szkole;

e)    potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach  z rodzicami / opiekunami prawnymi oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami / opiekunami prawnymi.

2)   Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

Uczniowie:

a)    znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu,

b)   potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,

c)    potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony,

d)   znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy  i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat,

e)    potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne i zawodowe.

3)   Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców / opiekunów prawnych.

Rodzice:

a)    znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;

b)   rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;

c)    wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;

d)   znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;

e)    potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;

f)    potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

§ 76.  Współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami.

1. Szkoła traktuje rodziców / opiekunów prawnych jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców / opiekunów prawnych.

2. Aktywizowanie rodziców / opiekunów prawnych i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły  realizowane jest poprzez:

1)   pomoc rodzicom / opiekunom prawnym w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:

a)    organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

b)   zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;

2)   doskonalenie form komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzinami uczniów poprzez:

a)    organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami / prawnymi opiekunami,

b)   przekazywanie informacji przez korespondencję, dziennik elektroniczny, e-maile; telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;

3)   dostarczanie rodzicom / opiekunom prawnym wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez: