PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMCZY

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

W NIEMCZy

 

I Założenia Programu

         Nadrzędnym celem Programu jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

            Planowane efekty Programu:

         Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

         Ograniczenie zachowań niekorzystnych społecznie, zmniejszenie nietolerancji                                          i agresywności uczniów wobec siebie. Zapobieganie demoralizacji i przejawom dyskryminacji.

         Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia.

         Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w relacjach interpersonalnych oraz prawidłowe funkcjonowanie w różnych grupach społecznych.

         Wzrost świadomości i postrzegania przez rodziców oddziaływań szkoły na zachowania niekorzystne społecznie.

         Przestrzeganie nawyków higienicznych jako warunku zdrowia i dobrego samopoczucia.

 

II Podstawę prawną do wprowadzenia działań w ramach program stanowią:

 

1. Konwencji o prawach dziecka Art. 33. (aneks).

2. Konstytucji Rzeczpospolitej. Art. 72.

3. Kodeksie postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304.

4. Kodeksie postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2).

5. Ustawach i rozporządzeniach:

         Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

         Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia                        26 października 1982r. (tekst jednolity – Dz.U.2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.).

         Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).

         Ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej             z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 81, poz. 529).

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.                    w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26,              poz. 226).

         Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.                  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

         Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r.                   Nr 179, poz. 1485; z późn. zm.).

         Ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U.  z 2008 r. Nr 180 poz. 1108).

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.                      w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z  2012 r., poz. 977 z późn. zm.)

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010r.               Nr 156, poz. 1047 z późn. zm.).

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach                i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490                        z późn. zm.).

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.                       w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci      i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228; poz. 1489  z późn. zm.).

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.                     w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228; poz. 1488 z późn. zm.).

         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.                       w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228; poz. 1487                          z późn. zm.).

6. Programach narodowych i krajowych:

         Narodowym Programie Zdrowia (2007 – 2015)

         Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

         Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (2011 – 2016)

         Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2006 – 2016)

         Krajowym Programie Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (2007 – 2011) – Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012 – 2016

         Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (2009 – 2013)

         Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce                   (2010 – 2013)

         Rządowym Programie „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” (2008 – 2013)

         Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572) – art. 54 ust. 2 pkt 1, ust. 4

         Ustawa z 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 875)

         Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249)

 

 

III DIAGNOZA PROBLEMÓW

 

Spośród wszystkich faz okres szkolny stanowi szczególną fazę  w życiu człowieka.                                        Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania tych celów zależą zarówno od samego ucznia jak i od osób, z którymi się kontaktuje. Nie jest więc to okres biernego oczekiwania na dorosłość i dojrzałość. Wręcz przeciwnie – w tej fazie życia ludzie są bardzo aktywni, eksperymentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról, nabywają nowych doświadczeń, a tym samym stają się innymi ludźmi o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania, wypełniającymi nowe zadania. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywają znaczące osoby dorosłe, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele.

 

III A. DIAGNOZA PROBLEMÓW – POTRZEBY UCZNIÓW

 

 

PROBLEMY UCZNIÓW

POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z  PROBLEMÓW

1. Problemy okresu dojrzewania:

- biologiczne, np. zmiany w wyglądzie,

- społeczne, np. trudności w nawiązywaniu kontaktów,

- psychiczne, np. „huśtawka” uczuć,

 

 - prawne, np. brak odpowiedzialności za swoje postępowanie.

 

   

- potrzeba samoakceptacji,

- potrzeba pozytywnego obrazu własnej osoby,

- potrzeba rzetelnej informacji na temat dojrzewania,

 

- potrzeba informacji na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej nieletnich i  młodocianych.

2. Problemy zdrowotne:

- niewłaściwe odżywianie,choroby,              np.: bulimia, anoreksja, alergie, otyłość            i  inne,

 

 

 

- wczesna inicjacja seksualna,

 

 

 

 

 

- nerwice, choroby psychiczne,

- nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania.

- potrzeba dobrych wzorców w rodzinie,szkole               i mediach,

- potrzeba uświadamiania konieczności leczenia,

 

- potrzeba asertywności i rzetelnej wiedzy na temat skutków przedwczesnej inicjacji seksualnej,

 

- potrzeba miłości i akceptacji,

- potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach                     i eliminowanie mitów związanych z uzależnieniem,

- potrzeba szczęścia i zadowolenia,

- potrzeba zabawy i odpoczynku,

- potrzeba zachowań asertywnych.

3. Problemy związane z kryzysem autorytetu dorosłych:

- nieporozumienia w domu,

- kłopoty w szkole,

- kwestionowanie wartości dorosłych,

- kwestionowanie autorytetów.

 

- potrzeba autonomii i samodzielności,

- potrzeba sukcesu w nauce,

- potrzeba czytelnych i klarownych wymagań           i oczekiwań rodziców i nauczycieli,

- potrzeba konstruktywnych wzorców                    w rodzinie, szkole i mediach.

4. Problemy związane z wysokim poziomem neurotyzmu:

- skłonność do przeżywania stanów lękowych,

- niska odporność na stresy,

- problemy adaptacyjne

 

 

 

- potrzeba satysfakcji, miłości oraz radości              w życiu,

- potrzeba radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- potrzeba akceptacji.

5. Problemy natury psychicznej:

- brak umiejętności nawiązywania kontaktów,

- mankamenty komunikowania się,

- trudności w kontaktach z rówieśnikami,

- różne formy agresji.

 

- potrzeba kontaktu z rówieśnikami,

- potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej,

- potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,

- potrzeba umiejętności wyrażania swoich uczuć.

6. Problemy tkwiące w środowisku:

- adaptacyjno – integracyjne w nowym środowisku szkolnym,

 

      - problemy w nauce,

- niedostatek ekonomiczny,

- patologia rodziny, uzależnienia.

 

 

- potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji,

 

 

- potrzeba sukcesów w nauce,

- potrzeba bezpieczeństwa,

- potrzeba satysfakcji i zadowolenia z życia.

 

 

IV Główne założenia programu:

         Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, zawiera treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

         Ideą programu jest stworzenie młodzieży sytuacji wychowawczych ograniczających lub niwelujących czynniki, które mogłyby wpłynąć na nią negatywnie i skłonić ją do podejmowania zachowań ryzykownych.

         Program opiera się o następujące strategie:

- strategia informacyjna – jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat   skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego        wyboru;

- strategia edukacyjna – jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności życiowych                       tj. nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, przeciwstawiania się naciskom otoczenia (asertywność);

- strategia alternatyw – pomoc w zaspokajaniu potrzeby sukcesu, przynależności, satysfakcji życiowej poprzez zaangażowanie w działalność artystyczną, społeczną i sportową;

- strategia interwencyjna – pomoc uczniom w rozwiązywaniu bieżących problemów, wspieranie                 w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, współpraca z instytucjami oświatowym organizacjami świadczącymi pomoc społeczną i innymi instytucjami uczestniczącymi                        w rozwiązywaniu problemów dorastającej młodzieży.

 

            Najważniejszymi problemami, wymagającymi oddziaływań są:

         agresja, przemoc, dyskryminacja

         uzależnienia;

         zagrożenia wynikające z korzystania z mediów

         niezdrowy styl życia

         zaburzone relacje interpersonalne;

         zaburzenia emocjonalno-motywacyjne.

          

IV A. Cele główne:

         podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią

         ochrona ucznia/wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój oraz kształtowanie u niego optymalnych sposobów właściwego postępowania.

 

           IV B. Cele szczegółowe:

         Podnoszenie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa

         Promowanie problematyki bezpieczeństwa wśród młodzieży

         Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami w realizowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów

         Integracja grupy - budowanie atmosfery i klimatu zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji.

         Kształtowanie umiejętności otwartego, swobodnego i szczerego wyrażania swoich myśli, odczuć i poglądów. Przełamywanie barier w mówieniu o sobie, prezentacja siebie przed grupą.

         Kształtowanie postaw prospołecznych i empatycznych – treningi wczuwania się                       w sytuacje oraz stany emocjonalne innych osób.

         Wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości.

         Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.

         Dostarczenie podstawowych informacji o istniejących zagrożeniach dla młodzieży, ukazanie ich przyczyn oraz sposobów ich eliminowania.

         Dostarczenie podstawowych wiadomości o niebezpieczeństwach związanych                       z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz komputera.

         Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji – ocena kosztów                    i zysków, przesłanki wyboru, wybory alternatywne.

         Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi – podstawowe wiadomości                    o komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

         Treningi asertywności – wdrażanie do obrony własnego zdania

         Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją – treningi relaksacyjne                 i autogenne.

         Wdrażanie do refleksji i obiektywnej oceny skutków własnego zachowania.

         Krytykowanie i radzenie sobie z krytyką – kształtowanie umiejętności nieraniącego krytykowania i umiejętności przyjmowania krytyki.

         Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych – aspekty konfliktu oraz sposoby unikania sytuacji konfliktowych.

         Rozwijanie twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności w myśleniu.

         Rozwijanie zainteresowań (plastyka, muzyka), odkrywanie umiejętności, predyspozycji, talentu do różnych form aktywności pozaszkolnej.

         Kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą środków artystycznych. Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych.

         Promowanie zdrowego stylu życia – ukazanie możliwości uzyskania osobistych  satysfakcji bez uciekania się do wspomagania chemicznego – substancjami uzależniającymi.

         Kształtowanie postaw i zachowań ułatwiających dobre funkcjonowanie                              w społeczeństwie;

         Stwarzanie wychowankom warunków do pełnego rozwoju własnej osobowości, kreowanie postaw prospołecznych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie                                       i innych;

         Stwarzanie wychowankom możliwości wyrównywania braków z zakresu wiedzy szkolnej oraz motywowanie do rozwijania potrzeb poznawczych;

         Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w placówce;

 

 

V Realizacja programu oparta jest na zintegrowanych działaniach kadry pedagogicznej i uczniów

 

V A. Zadania w zakresie wychowawczo-profilaktycznym

 

Dla uczniów:

CELE PODSTAWOWE:

- budowanie poprawnych relacji z rówieśnikami i rozwiązywanie typowych dla tego wieku problemów interpersonalnych;

- przygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnorodnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami;

- poznawanie i wdrażanie w życie zasad dobrego zachowania w tym eliminowanie wulgaryzmów w życiu ośrodka;

- przeciwdziałanie przemocy i agresji w życiu szkolnym i pozaszkolnym wychowanków;

- nabywanie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych oraz uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi;

- wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez stwarzanie warunków do kształtowania adekwatnej samooceny;

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niepowodzeń szkolnych poprzez stwarzanie szans osiągania sukcesów;

- pomaganie uczniom w zrozumieniu zależności stopnia sukcesu od własnej motywacji;

- rozwijanie umiejętności asertywnych oraz zdolności do wyrażania siebie w kontaktach                   z innymi – korygowanie negatywnych wzorców zachowań;

-        uświadomienie konsekwencji przypadkowych i nieprzemyślanych kontaktów ze środkami psychoaktywnymi i osobami stanowiącymi potencjalne zagrożenie.

 

Dla Rady Pedagogicznej:

CELE PODSTAWOWE:

- poszerzanie wiedzy i kompetencji w zakresie profilaktyki;

- rozwój osobisty nauczyciela poprzez samodoskonalenie się;

- motywowanie do stworzenia pozytywnej koalicji: szkoła – ośrodek – dom - środowisko lokalne;

- ujednolicenie priorytetów, norm, wymagań, kar i nagród;

- rozszerzenie kontaktów ze specjalistami, instytucjami zajmującymi się profilaktyką;

- wypracowanie płynnego i rzetelnego przepływu informacji o wychowankach w celu szybkich interwencji i oddziaływań wychowawczych.

 

VI Ewaluacja programu:

Uczeń w wyniku realizacji program:

         zdaje sobie sprawę z zagrożeń otaczających nas w świecie;

         jest otwarty na siebie i innych;

         potrafi zachowywać się asertywnie – umie powiedzieć NIE;

         wie jakie obowiązują normy zachowania w kontaktach interpersonalnych i stara się je

przestrzegać;

         radzi sobie z przejawami przemocy (zminimalizowanie zachowań agresywnych);

         zna swoją wartość, decyduje o sobie i potrafi ponieść konsekwencje własnych decyzji;

         jest zmotywowany do osiągania lepszych wyników w nauce.

 

Rada Pedagogiczna w wyniku realizacji programu:

         doskonali profesjonalizm zawodowy w zakresie realizacji oddziaływań profilaktycznych;

         rozszerza i stosuje różnorodne metody pracy;

         rozwija własne kompetencje interpersonalne;

         potrafi współpracować i koordynować działania z różnymi środowiskami;

 

Skład zespołu

Pedagog Iwona Borowska

Psycholog Karolina Iwaszkiewicz

Wychowawcy klas