Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Zgodnie z art. 133 Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Obwód Szkoły Podstawowej w Niemczy obejmuje teren całej gminy.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – szczegóły w załączeniu.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego poniżej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

z dnia 5 lutego 2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Niemcza

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca – 30 marca 2018r.

4 czerwca - 15 czerwca 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o której mowa w art. . 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)

do 13 kwietnia 2018r.

do 29 czerwca 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2018r.

2 lipca 2018r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2018 r.

6 lipca 2018r.

5

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 WNIOSEK  ZAPISU DZIECKA

do Szkoły Podstawowej w Niemczy

 Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym  termin dostarczenia wniosku 30.03.2018 r.

 

1.    DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

 

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imię pierwsze

 

Imię drugie

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia , województwo

 

Adres zamieszkania

 

Adres zameldowania

 

PESEL

 

Przedszkole /Oddział przedszkolny

 

DANE MATKI

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

DANE OJCA

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

DEKLARACJE

Nauka religii

             □ TAK                               NIE

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

·          Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy  .

·          dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

·          dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·          przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

·          dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

 

2.DANE DODATKOWE

 

DANE DODATKOWE

Telefon kontaktowy do MATKI

 

Telefon kontaktowy do OJCA

 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

TAK

NIE

 

Inne informacje o uczniu:

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art.20z ustawy o systemie oświaty*

· Posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne Poradni Psychologiczno –

  Pedagogicznej (tak/nie*):

…………………………………………………………………………………………………

· Posiadane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (tak/nie*):

………………………………………………………………………………………………….

· Posiadane orzeczenia o niepełnosprawności (tak/nie*):

…………………………………………………………………………………………………

Jeżeli tak, proszę dołączyć kserokopię posiadanej opinii/ orzeczenia.

 

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność wyżej wymienionych danych.

 

 

………………………………                        ……………………………………………………………………

         (data )                                                                                     ( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

*Art.20z Ustawy o systemie oświaty: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w (...) przedszkolu/szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

·         Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy

·         dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.

·         dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·         przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

  • dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

 

                                                                                              

W załączeniu:

-kserokopia aktu urodzenia dziecka

                                                         

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna

na przetwarzanie danych osobowych

 dziecka

 

.........................................................................

  • ucznia Szkoły Podstawowej w Niemczy

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:

·         Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy

·         dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.

·         dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·         przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

  • dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

 

                                                                                             …………………………………….

Data..................................                                                       ( Podpis rodzica /prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka ....................................................,     

informacji o jego sukcesach, imprezach i innych związanych z działalnością szkolną na stronie internetowej szkoły, tablicach informacyjnych i w prasie  (w celu promocji szkoły)

 

                        □ TAK                                                NIE

 

 

                                                                                              ........................................................

Data..................................                                                       ( Podpis rodzica /prawnego opiekuna)