Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Niemczy

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Niemczy w roku szkolnym 2021/2022

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy

 

PŁASZCZYZNA – ZARZĄDZANIE

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Opieka nad nowymi nauczycielami

·         wysłanie pakietu powitalnego (podstawowe informacje o szkole, kto za co odpowiada, procedury postępowania),

·         przydział nauczyciela opiekuna (oprowadzenie po szkole, wyjaśnienie wątpliwości itd.)

wyznaczeni nauczyciele

cały rok

Spis szkolnych programów nauczania

przysłanie wypełnionej tabeli do dyrektora

Nauczyciele, wicedyrektor

7 września

Spis kółek wraz z terminami

przesłanie dyrektorowi do umieszczenia na stronie internetowej szkoły zebranego od nauczycieli spisu

Nauczyciele, wicedyrektor

7 września

Plany dydaktyczne

 

 

 „Plany dydaktyczne 2021/2022”, w nazwie wpisujemy: nazwisko nauczyciela, przedmiot i klasę/klasy

wszyscy nauczyciele

 

15 września

Klasowe plany pracy wychowawczej

muszą uwzględniać: program wychowawczo-profilaktyczny, edukację zawodoznawczą, rekomendacje ze sprawozdania z pracy zespołu nauczycieli uczących w tej samej klasie .

wychowawcy klas

15 września

Plan pracy biblioteki, pedagoga, psychologa, samorządu uczniowskiego, świetlicy

Do oddania do dyrektora: plany dydaktyczne, plan pracy pedagoga i psychologa zgodnie z tabelą od dyrektora (nazwisko i funkcja)

bibliotekarz, opiekun samorządu uczniowskiego, psycholog, pedagog

15 września

Dzienniki i arkusze ocen

·         wychowawcy wpisują plan zajęć swojej klasy do dziennika do 1 września,

·         grupy wirtualne uzupełniają nauczyciele danego przedmiotu do 2 września,

·         w dzienniku / na liście z telefonami musi znajdować się numer do obojga opiekunów( jeżeli jest taka możliwość );

·         listę rodziców z numerami telefonów należy dostarczyć nauczycielom WF-u i do sekretariatu (po jednej kopii), 

·         wychowawcy zaznaczają w dzienniku elektronicznym obecność rodzica na wywiadówkach na podstawie listy z podpisami

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Uczniowie powracający zza granicy i uczniowie cudzoziemcy

wychowawca sprawdza, czy uczeń ma uzupełnione w polskim arkuszu wszystkie przedmioty, przy wątpliwościach kontaktuje się z dyrektorem

wychowawcy

cały rok

Teczki wychowawcy

·         protokoły z zebrań z rodzicami, opinie/orzeczenia z poradni, plan godzin wychowawczych, materiały związane z wycieczkami – lista uczestników, zgody rodziców, regulaminy, aktualna lista telefonów i adresów uczniów,

·         powiadomienie podpisane przez rodzica o zagrożeniu oceną niedostateczną,

·         lista z podpisami rodziców o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi / trybem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana / sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów (zebranie we wrześniu),

 

·         zgoda na publikację wizerunku w mediach, RODO – podpisana informacja,

·         rozliczenie wycieczek

(dokumenty są przechowywane w teczce wychowawcy do ukończenia klasy VIII przez ucznia)

wychowawcy klas

15 września

cały rok

Realizacja podstawy programowej – zastępstwa

·         osoba idąca na zastępstwo realizuje przedmiot nieobecnego nauczyciela (materiał otrzymany lub swój),

·         nauczyciel na zastępstwie może ocenić ucznia, jeśli uczy danego przedmiotu; każdy nauczyciel może wpisywać oceny, plusy i minusy za brak pracy na lekcji,

·         nauczyciel nieuczący WF-u na zastępstwie nie może prowadzić lekcji WF-u na sali (może zrobić edukację prozdrowotną)

wszyscy nauczyciele

 

 

 

cały rok

Zespoły w szkole

wybór przewodniczących zespołów przedmiotowych:  nauczycieli świetlicy, psychologów i pedagogów, nauczycieli współorganizujących – zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Zespoły ds. rekrutacji

 

klasy I szkoły podstawowej – przewodniczący: A. Kuźmińska członkowie: M. Kuźniar, J. Romantowska

(przydział uczniów do klas, wywieszanie list)

Dyrektor

M. Kuźniar

J. Romantowska

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji

Zespół regulaminowy

aktualizacja zgodnie ze zmianami w przepisach

M. Kuźniar

J. Prokop

G. Gąsiorowska

E. Nowak

Cały rok. Wg potrzeb

Zespół wychowawczy

·         przygotowanie informacji dla wychowawców i nauczycieli,

·         przeprowadzanie rozmowy wstępnej z uczniem i rodzicami,

·         pakiet powitalny

(21 maja Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – przeprowadzenie lekcji na temat kultury krajów, z których wywodzą się uczniowie cudzoziemscy)

Wychowawcy klas

21 maja

Wnioski o rozpoczęcie stażu, plany rozwoju zawodowego nauczycieli

 

Wnioski skierowane do dyrektora szkoły do 14 września wraz z planem rozwoju zawodowego, nauczyciel stażysta nie składa wniosku.

Opiekunowie stażu: Iwona Borowska

 

zainteresowani

nauczyciele

A. Frydrych

wrzesień 2021

Przygotowanie do zakończenia awansu zawodowego

 

·         sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu zawodowego przekazuje się wydrukowane do sekretariatu szkoły do 7 lipca,

·         spotkanie z dyrektorem szkoły przed egzaminem lub rozmową kwalifikacyjną, przedstawienie dokumentacji,

·         przygotowanie dokumentacji w terminach i w sposób zgodny z przepisami

zainteresowani nauczyciele

dyrektor

Cały rok

Samoocena pracy nauczycieli

przesłana dyrektorowi za cały rok do końca czerwca

wszyscy nauczyciele

Rok szkolny

Plan dyżurów nauczycieli dla rodziców, godziny pracy psychologa, pedagoga, biblioteki

·         tabela z tygodniowymi dyżurami dla rodziców – nauka w szkole,

·         tabela z tygodniowymi dyżurami dla rodziców w razie wprowadzenia nauki online

(przesłanie e-mailem na adres dyrektora)

Wicedyrektor , nauczyciele

Do 15 września

Egzamin po klasie VIII

·         wychowawca do 10 września wysyła pedagogowi listę uczniów z opiniami, pedagog porównuje ją ze swoimi informacjami,

·         rada poświęcona dostosowaniom – listopad,

·         zebranie deklaracji na temat j. obcego – do końca września,

·         szkolenie z procedur egzaminu dla rodziców klas VIII, informacja o możliwych dostosowaniach,

·         wychowawcy klas VIII – informacja o możliwych dostosowaniach na egzaminie, przypomnienie na zebraniach we wrześniu,

·         powołanie komisji egzaminacyjnych,

 

·         sprawdzenie złożonych deklaracji – wychowawca z uczniem,

·         dekoracja sali gimnastycznej na egzamin

pedagog, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Konkursy przedmiotowe

·         każdy nauczyciel odpowiada za realizację wizji szkoły dotyczącej rozwoju uczniów, informacje na temat konkursów przesyłane są na bieżąco i znajdują się na stronie kuratorium oświaty,

·         konkursy o zasięgu szkolnym odbywają się tylko po zakończeniu lekcji,

·         wychowawcy klas VII i VIII podają rodzicom informację o znaczeniu konkursów do rekrutacji do szkoły średniej na zebraniu wrześniowym,

·         informacje o konkursach umieszczane są w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym (konieczne podanie, czy konkurs jest punktowany do szkoły ponadpodstawowej),

 

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne

zgłaszanie zapotrzebowania w zeszycie znajdującym się w sekretariacie

dyrektor

cały rok

Wycieczki szkolne

wpis do rejestru wyjść grupowych i wyjazdów – sekretariat

Wychowawcy klas

cały rok

Dziennik elektroniczny

·         oceny muszą się znaleźć w dzienniku co najmniej jeden dzień przed wywiadówką (nie mogą być wpisywane w tym samym dniu),

·         koordynator ds. dziennika elektronicznego Jan Prokop

·         nauczyciel ma obowiązek odpisać rodzicowi na list w dzienniku elektronicznym w ciągu trzech dni roboczych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Obserwacje lekcji

jeśli ktoś nie umówi się na termin w tygodniu zaznaczonym w kalendarzu obserwacji, obserwator przychodzi w dogodnym dla siebie terminie, wejście na lekcje także w czasie spaceru obserwacyjnego dyrektora (cel: wykorzystanie czasu na zastępstwach)

Dyrektor, wicedyrektor

cały rok

Szafki dla uczniów

przydziały dla uczniów – sekretarz szkoły na podstawie listy od wychowawcy

Sekretarz szkoły

2 września

Imprezy, wydarzenia

dwa tygodnie przed imprezą scenariusz przesłany drogą e-mailową do dyrektora

nauczyciele

cały rok

 Protokolant

 

protokolant, na zasadach do tej pory stosowanych, odsyła gotowy protokół w ciągu trzech dni od daty rady pedagogicznej

Iwona Borowska

cały rok

Zebrania z rodzicami

tablice informacyjne o miejscach zebrań

 

 Wychowawcy klas

cały rok

Przydział sal na zebrania

·         Nie rzadziej niż raz na 2 miesiące

·         oprócz zebrania we wrześniu pozostałe zebrania mogą odbywać się online, konsultacje w danych klasach w zależności od sytuacji

(wychowawca może zrobić zebranie w szkole, jeśli jest taka potrzeba)

Wychowawcy  klas

cały rok

Kawiarenka dla rodziców

ustalenie harmonogramu pieczenia ciast

Rada Rodziców , wychowawcy  klas

cały rok

Współpraca z pielęgniarką

 

godziny wychowawcze poświęcone higienie itd. (zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów i wychowawców)

Pielęgniarka szkolna,

wychowawcy klas

Cały rok

Próbny alarm przeciwpożarowy

Na zajęciach

Dyrektor Jan Prokop

do 30 listopada

Zestawienia i sprawozdania

zestawienia klasyfikacyjne za I okres

nauczyciele

Styczeń, czerwiec

zestawienia klasyfikacyjne końcoworoczne 

 

 

zestawienia konkursów wraz z liczbą laureatów i finalistów na poziomie powiatu, województwa i kraju

 

Dwa tygodnie po odbytym konkursie

sprawozdania zespołów przedmiotowych, ewaluacyjnych, zadaniowych, uczących w tym samym zespole, biblioteki, samorządu uczniowskiego

 

styczeń czerwiec

 

ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne itp.)

 

styczeń czerwiec

 

sprawozdania z realizacji podstawy programowej

 

15 czerwca

Pełnienie dyżurów

zgodnie z wyznaczonymi miejscami (w przypadkach losowych nauczyciel dzwoni do sekretariatu, prosząc o zastępstwo na dyżurze)

nauczyciele

Cały rok

Plany lekcji i dyżurów

przy zamianie sali – najpierw informacja do wicedyrektora, plany nie mogą się różnić

wicedyrektor

cały rok

Zebrania we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         wychowawca: przygotowuje na wrześniowe zebranie listę z podpisami rodziców potwierdzającymi zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi / sposobami oceniania / trybem uzyskania oceny wyższej niż proponowana (zapoznaje rodziców z ogólnymi założeniami dotyczącymi oceniania i daje im je do podpisu),

·         szkolenie z dziennika elektronicznego dla rodziców prowadzą wychowawcy, przypomnienie o konieczności zrobienia testu na platformie,

·         powiadomienie rodziców wszystkich klas, że punkty na świadectwie i wpis o wolontariacie otrzymują uczniowie klas VIII za udział w pięciu dużych imprezach: WOŚP, poczet sztandarowy itd.,

·         omówienie punktowego systemu oceniania zachowania na zebraniu oraz średniej ważonej na zebraniu i godzinie wychowawczej,

·         wychowawcy klas VIII na pierwszym zebraniu dają do podpisu rodzicom listę z danymi: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia (aby ją zweryfikować),

·         informacja na temat specyfiki nauczania i oceniania (systematyczność) na zebraniach we wrześniu w klasach.

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 15 września

Przerwy obiadowe

rozpiska godzin i klas

Dyrektor, najemca stołówki

Początek września

Telefony komórkowe

zakaz korzystania na lekcjach i przerwach  – omówienie na lekcjach wychowawczych negatywnych konsekwencji korzystania z telefonów

Wychowawcy, dyrektor

Na bieżąco

Przekazywanie organom szkoły informacji o osiąganej jakości pracy szkoły

rada rodziców, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna

 

dyrektor

styczeń/ czerwiec 2022

Innowacje pedagogiczne

zgłaszanie według procedury – uwaga na ewaluację!

nauczyciele

do 15 października

 

szkolny koordynator wolontariatu – punkty wpisuje osoba organizująca akcję, potem w ciągu dwóch dni daje koordynatorowi spis uczniów biorących udział w akcji

Nauczyciele, zgodnie z przydziałem czynności dodatkowych

wrzesień

ewaluatorzy

jw

 

opiekun pocztu sztandarowego

jw

 

samorząd uczniowski (wybór opiekunów do 30 września – głosowanie)

jw

 

koordynator ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (WOPFU, IPETY, dokumentacja, sprawdzenie przydziału godzin)

 jw

 

Dzielenie się wiedzą

prowadzenie zajęć otwartych – powiadomienie dyrektora co najmniej trzy dni przed lekcją, podanie sali, godziny, celu lekcji otwartej

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

 

 

PŁASZCZYZNA: DYDAKTYKA

(konkursy wewnątrzszkolne i zewnętrzne, innowacje pedagogiczne, projekty z instytucjami, współpraca z instytucjami)

Działanie

Odpowiedzialni

Termin

Narodowe czytanie – G. Zapolska MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

 

Nauczyciel bibliotekarz, klas VII, KL.VIII

Wrzesień

 

 

Omawianie regulaminów konkursów na lekcji, o ile to możliwe zadawanie prac do wykonania jako zadań domowych długoterminowych

wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Dzień Kropki

A. Łysiak, chętni nauczyciele

 wrzesień

Sprzątanie świata- Myślę, więc nie śmiecę

G. Gąsiorowska , M. Kuźniar, wych. klas

17 września

Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe

J. Bagińska

G. Gąsiorowska

wrzesień / październik

Konkursy przedmiotowe Zdolny ŚLĄZAK

Nauczyciele przedmiotów

Zgodnie z harmonogramem KO

Występ JOANEK na otwarcie kompleksu rekreacyjno – historycznego w Niemczy

Dyrektor

j. Bagińska

2 października

Dzień Chłopaka

Wychowawcy klas

30 września

Zbiórka karmy dla schroniska

J. Romantowska, A. Wszołek

październik

 

Dzień Pluszowego Misia

J. Kurak, kl.1-3

listopad

Przerwa na czytanie- przerwa ogólnopolska

J. Kurak

październik

Zajęcia dodatkowe z MEiN  biologii, z matematyki, języka niemieckiego, języka polskiego, chemii dla klas 5-8, poszerzanie zainteresowań, uzupełnianie braków

Nauczyciele przedmiotów

Do grudnia 2021

Czytam sobie- czytam tobie- akcja czytelnicza dla klas 1-3

J. Kurak, kl.1-3

cały rok , inauguracja w listopadzie

Moje najpiękniejsze święta- konkurs literacki

W. Kraczkowska

Grudzień 2021

Konkurs na kartkę , ozdobę , wieniec adwentowy

E. Nowak

I. Dobosz- Czyszczoń

grudzień

WOSP – szkolny finał

J. Romantowska, A. Wszołek

Styczeń 2022

Dzień bezpiecznego internetu

J. Prokop

luty

Kartka świąteczna- wielkanocna- konkurs plastyczny

E. Nowak

marzec

Poranki z bajeczką- bajki terapeutyczne

J. Kurak , kl.1

marzec

Dzień Ziemi

G. Gąsiorowska , M. Kuźniar, wych. klas

22 kwietnia

Pasowanie na czytelnika

J. Kurak , kl.1

maj

Dzień języków obcych- prezentacja państw

I. Dobosz- Czyszczoń, M. Paczkowski, E. Jankiewicz- Basiów, wych. klas 4-8

Maj/ czerwiec 2022

Dzień Ochrony Środowiska

G. Gąsiorowska , M. Kuźniar, wych. klas

5 czerwca

Jak  nie czytam, jak czytam- akcja ogólnopolska

J. Kurak

czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor i wych. klas

24 czerwca

Edukujemy – pomagamy- zbiórka zużytych baterii

G. Gąsiorowska, wych. klas

Cały rok

Udział w konkursach – zgodnie z napływającymi ofertami

Nauczyciele przedmiotów

cały rok

Powiatowe konkursy recytatorskie

Nauczyciele poloniści

Cały rok

 

 

PŁASZCZYZNA: OPIEKA I WYCHOWANIE

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

Działanie

Odpowiedzialni

Termin

Badanie poczucia bezpieczeństwa pośród uczniów

Wychowawcy klas, specjaliści

do 30 października

Diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły

Wychowawcy klas, specjaliści

do 30 października

W razie nauki zdalnej – badanie potrzeb uczniów, przygotowanie schematu zajęć wspierających dla uczniów i rodziców

Wychowawcy klas, specjaliści

w razie potrzeb

W razie nauki zdalnej – zajęcia wspierające dla uczniów pomagające radzić sobie z odosobnieniem

Wychowawcy klas, specjaliści

 

W razie potrzeb

WOPFU, IPET (zebranie od wychowawców i przekazanie zespołowi ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej)

Wychowawcy klas, specjaliści

za I okres do 15 stycznia, za II okres do 15 czerwca

Stworzenie kalendarza działań profilaktycznych (pogadanki, projekty, spotkania ze specjalistami itd., ze wskazaniem terminu i osoby odpowiedzialnej)

Propozycje wychowawców

specjaliści

Do 30 września

 

do 15 października

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego (przed ewaluacją omówienie narzędzi z dyrektorem)

Wychowawcy klas, specjaliści

do 15 czerwca

Stworzenie materiałów do zakładki na stronie szkoły

„Pomoc w kryzysie”: numery telefonów, miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w zależności od problemu

Administratorzy, specjaliści

do 30 września

Budowa programu wychowawczo-profilaktycznego na rok 2022/2023

Wychowawcy klas, specjaliści

do 15 sierpnia

 

 

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: koordynator Iwona Borowska

·         analiza kart sytuacji wychowawczo-dydaktycznej w klasie, prowadzenie ewidencji uczniów objętych pomocą z wyszczególnieniem form pomocy, godzin, zgód rodziców na pomoc – koordynator ( 1 w semestrze )

 

 

 

psycholodzy, pedagodzy, nauczyciel, bibliotekarze

 

 

 

 

 

cały rok

 

Akcje wolontariackie

A. Wszołek, J. Romantowska, inni nauczyciele

cały rok 

Koło  wolontariatu

A. Wszołek, J. Romantowska, inni nauczyciele

cały rok

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych –klasy I–III

Pedagog, wychowawcy klas

cały rok

Zajęcia socjoterapeutyczne

Pedagoga

socjoterapeuta

Caly rok

Zajęcia logopedyczne

logopeda

Cały rok

Realizacja projektu LOWE

Nauczyciele

specjaliści

Cały rok

 

 

PŁASZCZYZNA: IMPREZY ( zależnie od sytuacji pandemicznej )

Działanie

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wychowawcy klas

 1 września 2021

Apel Dzień Nauczyciela

Wychowawca kl. VIII a

Październik 2021

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Wychowawcy klasy I a i I b

Październik 2021

Uroczystość 11 listopada audycja, pogadanka, prezentacja, itp.

Wychowawcy klas

11 listopada

Andrzejki klasowe

Wychowawcy klas

Listopad 2021

Mikołajki klasowe

Wychowawcy klas , SU

Grudzień 2021

Jasełka

Katecheta

Grudzień 2021

Wigilie klasowe

Wychowawcy klas

Grudzień 2021

Karnawał

Samorząd Uczniowski

Styczeń 2022

Pierwszy Dzień Wiosny

Samorząd Uczniowski , wychowawcy klas

Marzec 2022

Dzień Ziemi

M.Kuźniar, G.Gąsiorowska

kwiecień 2022

Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych

Maj, czerwiec 2022

Witaj Majowa Jutrzenko – pogadanki klasowe.

Wychowawcy klas

Maj 2022

Dzień dziecka,Dzień Sportu

Rada Rodziców, wychowawcy klas, dyrektor

Czerwiec 2022

Dzień Ochrony środowiska

M.Kuźniar, G. Gąsiorowska

Czerwiec 2022

Bal Absolwenta

Wych. klas VIII , rodzice

Czerwiec 2022

Pożegnanie absolwentów klas ósmych

Wych. klas VII

23 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor, wychowawcy klas, SU

24 czerwca 2022

 

PŁASZCZYZNA: PROMOCJA

Działanie

Odpowiedzialni

Termin

Drzwi otwarte  w naszej szkole

Dyrektor , wicedyrektor

Marzec/ kwiecień 2022

Prowadzenie szkolnego Facebooka i szkolnej strony internetowej

A.Łysiak , A. Wszołek, A. Woźniak

Cały rok

Film promocyjny szkoły

Samorząd szkolny

do końca lutego 2022

Konkurs na plakat promocyjny  naszej szkoły

E. Nowak, I. Dobosz- Czyszczoń, nauczyciele klas 1-3

 

do końca lutego 2022

Występy podczas imprez organizowanych na terenie Gminy Niemcza

nauczyciele

Cały rok

Jarmark świąteczny

nauczyciele

grudzień 2021

Jarmark wielkanocny

nauczyciele

kwiecień 2021

Fotografowanie imprez szkolnych

Łysiak Alicja, Wszołek Alicja

cały rok

Archiwum zdjęciowe i filmowe szkoły

Łysiak Alicja, Wszołek Alicja

cały rok

Prasa lokalna

nauczyciele

cały rok

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu na terenie Gminy Niemcza i Powiatu Dzierżoniowskiego

Opiekunowie SKW

Cały rok


Przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2021 r.