Regulamin SKO przy SP w Niemczy

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w NIEMCZY

  

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku

PKO BP w Dzierżoniowie

2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas I – VI Szkoły Podstawowej w Niemczy, w wieku 6-13 lat.

3. Opiekunkami  szkolnymi SKO są: pani Alicja Łysiak dla klas I-III oraz pani Monika Urbaniak – Rozciecha dla klas IV-VI.

4. Prowadzą oni dokumentację (karty wpłat i wypłat uczniów) i przechowują ją do końca roku

szkolnego.

5. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka i karta SKO otrzymana od Banku.

6. Wystawienie książeczki i karty SKO dla ucznia następuje po przedłożeniu pisemnej zgody

rodziców (opiekunów prawnych) i założeniu konta w Banku PKO BP.

7. Na książeczkę, w szkole, można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł i nie

więcej niż 50 zł ( grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

Nie można wpłacać nominałów groszowych.

8. Po okazaniu karty , w banku, każdy członek SKO może wpłacać kwotę pieniędzy przy obecności rodzica (opiekuna prawnego).

9. Wpłat na książeczkę może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic (opiekun prawny).

10. Wpłat w szkole można dokonywać do końca 7 czerwca 2013 r.( w nowym roku szkolnym terminy ulegną zmianie)

11. Dni wpłat w szkole, u opiekuna szkolnego:

Alicji Łysiak - poniedziałek, wtorek, środa i  czwartek w godzinach  7:20 - 7:50,

poniedziałek i środa 11:35 -11:45,

wtorek i czwartek  12:25 – 12 -40.

Monika Urbaniak – Rozciecha– wtorek 12:20 a- 13:00,

                                                               piątek 9:45 – 10:30.

Pieniążki wpłacamy do banku w czwartek po południu lub w piątek.

12. Wypłatę gotówki uczeń zgłasza opiekunowi szkolnemu na 3 dni przed żądanym terminem

(poniedziałek, wtorek - wypłata w piątek).

13. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i karty oraz dbać o estetyczny jej wygląd.

14. W razie zgubienia książeczki, karty SKO uczeń musi niezwłocznie zgłosić się do opiekuna.

15. Zgubiona książeczka, karta SKO zostaje anulowana, co opiekun i uczeń poświadczają

 własnoręcznym podpisem.

16. Brak książeczki, karty nie pozwala na dokonanie wpłaty i wypłaty z SKO.

17. Opiekun SKO przyjmuje wpłaty od członków SKO i wpłaca je do Banku.

18. Opiekun SKO prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP.

19. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki za pisemną zgodą

rodziców (opiekunów prawnych) określającą kwotę wypłaty (nie więcej niż 50zł) lub samodzielnie w

banku wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).

20.  Dyrektor Szkoły ma prawo do:

- kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,

- kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas i uczniów.

21. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun szkolny SKO

i Dyrektor Szkoły.

Opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności

Szkoły Podstawowej w Niemczy

Alicja Łysiak, Monika Urbaniak- Rozciecha

 

 

Niemcza, 15 marca 2013r.

 

 

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINÓW W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM. JEST TO UZALEŻNIONE OD PLANU LEKCJI OPIEKUNÓW SZKOLNYCH SKO.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w NIEMCZY

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. Działalność Szkolnej Kasy

Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP w Dzierżoniowie.

 

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Kształtowanie wśród uczniów nawyku:

- systematycznego oszczędzania,

- racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,

- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,

- kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,

- popularyzacja wiedzy o działalności Banku PKO BP w Dzierżoniowie

- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,

- pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,

- doskonalenie umiejętności redagowania tekstów,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- wzbogacanie słownictwa ucznia,

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Decyzja członków Rady Pedagogicznej o utworzeniu przy Szkole Podstawowej Szkolnej Kasy Oszczędności.

2. Powołanie opiekunów SKO spośród nauczycieli szkoły podstawowej.

3. Podpisanie umowy rachunku oszczędnościowego dla SKO z Bankiem PKO BP w Gdyni.

4. Opracowanie Planu Pracy SKO na dany rok szkolny.

5. Opracowanie Regulaminu Działania Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zadań i obowiązków opiekuna

SKO.

6. Organizowanie i przeprowadzanie konkursu „Mistrzowie Oszczędzania w roku szkolnym …”

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM

- Wydawanie książeczek i kart SKO oraz prowadzenie ewidencji.

- Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.

- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

- Komponowanie szaty graficznej gabloty szkolnej SKO i umieszczanie aktualnych informacji

o działalności.

- Wykonywanie comiesięcznych zestawień.

- Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.

 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

- zdobywa wiedzę o bankowości,

- uczy się przedsiębiorczości,

- bierze udział w konkursach,

- dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,

- potrafi wykonać zestawienia wykorzystując komputer,

- znajduje w Internecie lub w innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP

W Dzierżoniowie. "Posiadaczem” rachunku oszczędnościowego Szkolnej Kasy Oszczędności jest opiekun, który dokonuje wpłat i wypłat na indywidualne konta w SKO. Bank zaopatruje opiekuna SKO w druki potrzebne do prowadzenia SKO oraz materiały reklamowe.