Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Niemczy nr 2 z dnia 07.03.2017r.

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Niemczy  nr 2  z dnia 07.03.2017r.

W § 31  ust. 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany:

§ 31 ust. 2 – otrzymuje brzmienie

  Wobec uczniów niewywiązujących się z nałożonych obowiązków funkcjonuje następujący system kar:

a)  nagana wychowawcy klasy wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

b)  nagana Dyrektora, Wicedyrektora szkoły, wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

c)  wydanie przez wychowawcę klasy, Dyrektora / Wicedyrektora czasowego zakazu udziału w imprezach szkolnych, zawodach sportowych i wycieczkach szkolnych,

d)  wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów prawnych,

e)  przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole.

Za dane przewinienie uczeń nie może być ukarany podwójnie.

 

§ 31 ust.3 (skreślony);

   dopisuje się:

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy,

uczeń może być przeniesiony do klasy równoległej w swojej szkole.