Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

1. Prawa ucznia wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka

Uczeń ma prawo do:

-        znajomości swoich praw;

-        dochodzenia swoich praw;

-        nauki i informacji z różnych źródeł;

-        wypoczynku i czasu wolnego;

-        równego traktowania wobec prawa;

-        ochrony przed poniżającym karaniem i traktowaniem oraz wszelkimi formami przemocy  fizycznej i psychicznej;

-        ochrony prywatności w zakresie życia osobistego, korespondencji;

-        wyrażania własnych poglądów;

-        swobody myśli, sumienia i wyznania;

-        swobodnego zrzeszania się;

-        ochrony zdrowia;

-        odpowiedniego poziomu życia;

 

2. Zadania i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

 

-        zapoznanie się i znajomość przepisów prawa, na podstawie których działa;

-        przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia;

-        popularyzowanie praw ucznia wśród społeczności szkolnej;

-        współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

-        przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia;

-        dokumentowanie swoich działań;

-        współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem;

3. Ogólne zasady dotyczące wyboru i pracy Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 

-        wybór rzecznika inicjuje SU i rada pedagogiczna;

-        funkcja rzecznika jest dobrowolna;

-        rzecznik pełni swoją funkcję przez 1 rok;

-        rzecznikiem może być każdy członek rady pedagogicznej lub uczeń;

-        funkcja rzecznika może być pełniona wielokrotnie.

 

 

4. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

-        Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych osób, po uzyskaniu ich zgody;

-        wybory są:

a) tajne – każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;

b) powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;

c) bezpośrednie – uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach;

-        wybory inicjowane są przez SU

-        kandydatury podane są przez SU, radę rodziców i radę pedagogiczną;

-        rada pedagogiczna i rada rodziców mogą odstąpić od podawania kandydatów;

-        funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może objąć uczeń lub nauczyciel;

-        przedstawienie kandydatów następuje w kampanii wyborczej;

-        kampanię wyborczą przeprowadzają kandydaci pod nadzorem Komisji Wyborczej wyłonionej spośród SU i przedstawiciela rady pedagogicznej;

-        wybory rzecznika odbywają się w II połowie września (dokładny termin ustala SU)

-        stanowisko rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów (nauczyciel lub uczeń);

-        w przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie;

-        głosy oddawane są na 1 kandydata – nauczyciela lub ucznia;

-        za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza SU;

-        Komisja Wyborcza SU wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną (liczącą oddane głosy);

-        wyniki wyborów Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy SU w dniu wyborów;

-        rzecznik jest powoływany przez dyrektora szkoły;

-        wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli SU i rady pedagogicznej;

 

5. Rezygnacja/ odwołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

-        rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów;

-        rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez dyrektora szkoły na wniosek SU, rady pedagogicznej lub rady rodziców;

-        decyzję o odwołaniu rzecznika podejmuje dyrektor w porozumieniu z SU, radą pedagogiczną i radą rodziców;

-        gdy rzecznik przestaje być członkiem społeczności szkolnej, zrezygnował lub został odwołany z funkcji, przeprowadza się dodatkowe wybory w terminie ustalonym przez SU;

-        kandydatami w wyborach uzupełniających są::

            * nauczyciele, jeżeli zrezygnował / odwołany został nauczyciel,

            * uczniowie, jeżeli zrezygnował / odwołany został uczeń